Zaměstnanost

Jedním z klíčových témat pro sociální začleňování je podpora služeb zaměstnanosti. Důvodem je vysoká míra nezaměstnanosti, která v některých sociálně vyloučených lokalitách a ubytovnách dosahuje 60-90%. Tato nezaměstnanost, která je často dlouhodobá nebo opakovaná, má na obyvatele sociálně vyloučených lokalit řadu vážných dopadů.

Překážkami pro vstup obyvatel vyloučených lokalit na trh práce, které vedou ke ztrátě motivace k hledání práce, jsou zejména:

 • dluhy,
 • nevhodně nastavené dávkové systémy,
 • četné příležitosti práce na černo a nízká kvalifikace,
 • příležitost ke sběru kovů,
 • diskriminace a předsudky na straně velké části zaměstnavatelů,
 • ztráta pracovních návyků při dlouhodobé nezaměstnanosti,
 • učení se od okolí,
 • ztráta sebevědomí,
 • nízká mzda.

Všechny strategické dokumenty mluví o zásadní potřebě uplatnění klientů na trhu práce. Vysoká priorita je přikládána tvorbě sítě zaměstnanosti. Hlubší provázání práce nestátních neziskových organizací a městských organizací s Úřadem práce ČR, různých organizačních složek navzájem, a systematičtější oslovování zaměstnavatelů, velmi zefektivní možnost uplatnění klientů v legálním zaměstnání.

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018 definoval klíčové oblasti postupu při řešení této situace:

 1. Rozvoj pracovního poradenství a individuální podpory klientů při vstupu na trh práce;
 2. Podpora pracovních příležitostí pro obyvatele ze sociálně vyloučeného prostředí a tvorba pracovních míst;
 3. Rozvoj sociální ekonomiky;
 4. Provázání služeb na podporu zaměstnanosti;
 5. Implementace principů zodpovědného zadávání veřejných zakázek;
 6. Rozvoj prevence nelegálního zaměstnávání, implementace veřejné služby.

Tato opatření byla naplňována prostřednictvím realizovaných projektů partnerů zaměřených zejména na zvýšení kompetencí prostřednictvím provázaných odborných poradenských, asistenčních a motivačně-aktivizačních aktivit, tréninkových míst a stáží, zlepšení pracovního uplatnění u osob s trestní minulostí a podporu vzniku sociálních podniků zaměstnávající osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené.

V rámci Vyhodnocení Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018 vyplynulo, že jednou z příčin dlouhodobé a opakující se nezaměstnanosti cílové skupiny je např. předluženost a nízká motivovanost osob. Výstupy dále poukazují na nedostatečný počet podporovaných pracovních míst, která by umožnila vstup do legálního zaměstnání se zajištěním potřebné podpory zejména v počáteční fázi nástupu do zaměstnání. Efektivního snížení a předcházení zvyšování počtu dlouhodobě nezaměstnaných je možné dosáhnout pouze při zajištění dostatečných kapacit kvalitních programů. Z hlediska fungování jednotlivých programů je nezbytné zajistit kontinuální financování, které umožní stabilní personální obsazení a zajištění nezbytného zázemí pro realizaci aktivit.

Úspěchem je založení sociálního podniku Melivita, s.r.o. zaměstnávajícího osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, který je jedním ze dvou úspěšných sociálních podniků v Moravskoslezském kraji z dané projektové výzvy.

 

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018

Vyhodnocení Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018