Zaměstnanost

Popis oblasti podpory v rámci Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015 – 2018

Jedním z klíčových témat pro sociální začleňování je podpora služeb zaměstnanosti. Důvodem je vysoká míra nezaměstnanosti, která v některých sociálně vyloučených lokalitách a ubytovnách dosahuje 60-90%. Tato nezaměstnanost je často dlouhodobá nebo opakovaná, má na obyvatele sociálně vyloučených lokalit řadu vážných dopadů.

Překážkami pro vstup obyvatel vyloučených lokalit na trh práce, vedou ke ztrátě motivace k hledání práce, jsou zejména:

 • dluhy,
 • nevhodně nastavené dávkové systémy,
 • četné příležitosti práce na černo a nízká kvalifikace,
 • příležitost ke sběru kovů,
 • diskriminace a předsudky na straně velké části zaměstnavatelů,
 • ztráta pracovních návyků při dlouhodobé nezaměstnanosti,
 • učení se od okolí,
 • ztráta sebevědomí,
 • nízká mzda,

Všechny strategické dokumenty, na které Strategický plán sociálního začleňování Ostrava, 2015 – 2018 (dále SPSZ)  navazuje, mluví o zásadní potřebě uplatnění klientů na trhu práce. Vysoká priorita je přikládána tvorbě sítě zaměstnanosti. Hlubší provázání práce nestátních neziskových organizací a městských organizací s Úřadem práce ČR, různých organizačních složek navzájem, a systematičtější oslovování zaměstnavatelů, velmi zefektivní možnost uplatnění klientů v legálním zaměstnání.

SPSZ definuje klíčové oblasti postupu při řešení této situace:

 1. Rozvoj pracovního poradenství a individuální podpory klientů při vstupu na trh práce.

  Existuje soubor příčin, které vedou k nízké motivaci pracovat na legálním trhu práce. Jedná se především o nastavení dávkových systémů, vysokou zadluženost, jejíž tíživost je aktivována nástupem do zaměstnání a dostatek příležitostí k nelegální práci. Cílem této priority je, že za dobu trvání SPSZ, projde nejméně 180 klientů individuálním a skupinovým poradenstvím zaměřeným na faktory sociálního vyloučení a vyloučení z trhu práce.

 2. Podpora pracovních příležitostí pro obyvatele ze sociálně vyloučeného prostředí a tvorba pracovních míst.

  K příčinám nezaměstnanosti se přidávají i důvody na straně trhu práce. V Ostravě je na jedno pracovní místo více než 11 uchazečů o zaměstnání. Nabídka pro lidi bez kvalifikace je ještě nižší. Specifická je situace žen ze sociálně vyloučeného prostředí, protože ty se bez kvalifikace nemohou uplatnit ani na nelegálním trhu práce. Obecným cílem této priority je, za dobu trvání SPSZ, umístění nejméně 245 klientů na trh práce a udržení zaměstnání po souboru poradenských, motivačních a aktivizačních nástrojů cíleně připravovaných pro ohrožené klienty. Specifický cíl, který povede k podpoře min. 100 účastníků, se naplní realizací projektu „Příležitost dělá zaměstnance II.“, který navazuje na stejnojmenný projekt, který realizuje krajská pobočka Úřadu práce ČR ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a NNO.

 3. Rozvoj sociální ekonomiky.

  Překážky, které izolují obyvatele sociálně vyloučených lokalit od legálního trhu práce, komplikují výrazně také rozvoj sociální ekonomiky. Ten je svou nezastupitelnou rolí nanejvýš potřebný a vytváří nový ekonomický segment, který může dlouhodobě hrát důležitou roli např. v rámci systému prostupného zaměstnávání. Nejedná se tedy jen o podporu klientů, ale především o podporu nových podnikatelských subjektů.

 4. Provázání služeb na podporu zaměstnanosti.

  Je důležité prohlubování spolupráce poskytovatelů služeb s Úřadem práce ČR a také s podnikateli. V regionu zahájil jako první systematickou spolupráci mezi těmito typy aktérů projekt „Příležitost dělá(t) zaměstnance“. Tato spolupráce nevzniká samozřejmě, je potřeba zvažovat postupy kooperace při výměně informací o klientech a vyžaduje vyšší míru koordinace, aby nedocházelo vzhledem k větší zátěži jednotlivých stran i jiných aspektů k neporozuměním. Je účelné vytvořit funkční síť na podporu zaměstnávání sociálně znevýhodněných a vyloučených osob.

 5. Implementace principů zodpovědného zadávání veřejných zakázek.

  Jediný cíl této priority je zaměřen na důkladné seznámení představitelů statutárního města Ostravy s problematikou společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek.

 6. Rozvoj prevence nelegálního zaměstnávání, implementace veřejné služby.

  V listopadu 2014 došlo k zahájení spolupráce mezi inspektorátem práce a Agenturou pro sociální začleňování. Inspektorát realizuje svůj individuální projekt na potírání nelegální práce a připravuje projekt návazný. V rámci přípravy a realizace návazného projektu chce inspektorát práce zvýšit informovanost poskytovatelů služeb o legislativě spojené s nelegálním zaměstnáváním a vytyčit další cíle vzájemné spolupráce s aktéry sociálního začleňování.