Dokumenty

Statutární město Ostrava oficiálně zahájilo spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování 1. července 2014. Po přípravném období bylo 28. ledna 2015 zastupitelstvem města schváleno Memorandum o spolupráci, které vymezuje formy a oblasti spolupráce.

Agentura je nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory obcím v procesu sociálního začleňování. Podporuje obce a města, aby mohly plnit svoji funkci nadresortním přístupem a propojováním působení veřejné správy a neziskového sektoru.

Statutární město Ostrava ve spolupráci s Agenturou a dalšími partnery sestavilo místní Strategický plán sociálního začleňování Ostrava, 2015 – 2018, jehož naplněním na území obce dochází k integraci sociálně vyloučených obyvatel do společnosti. Dále k revitalizaci či redukci vyloučených lokalit, rozvoji zaostalých částí obce, rozvoji sociálních a návazných služeb, které odpovídají potřebám všech obyvatel obce, k zajištění rovného přístupu všech občanů ke vzdělávání, bydlení, zdravotní péči, zaměstnání, sociálním službám a bezpečí, prevenci dalšího sociálního vyloučení a s tím spojených sociálně patologických jevů, rozvoji občasné společnosti a podpoře občanského soužití.

 

Vyhodnocení Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018

Situační analýza Ostrava

Průběžná zpráva z monitoringu naplňování Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018 prostřednictvím realizovaných projektů

 

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava, 2015 – 2018 (SPSZ)

Příloha 1 SPSZ_popis sociláního vyloučení asoustava vstupních indikátorů

Příloha 2 SPSZ_rozšiřující popis vstupních indikátorů

Příloha 3 SPSZ_indikátory činnosti a přehled čerpání

Příloha 4 SPSZ_memorandum o spolupráci

Partneři v rámci lokálního partnerství

Místní plán inkluze v oblasti vzdělávání

Podkladová analýza ke koncepci rodinné politiky SMO

Podkladová analýza ke koncepci bydlení SMO

Výzkum pocitu bezpečí v okolí SVL a dalších rizikových míst v Ostravě