Projekty města Ostravy

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava I.

Realizace projektu
1.8.2016 – 31.7.2019
Reg. č. projektu
CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212
Forma financování

Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů, konkrétně z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a státního rozpočtu České republiky.

Cíl projektu

Projekt vzešel z jednání na platformě k přípravě Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018 pod metodickým vedením Agentury pro sociální začleňování. Zaměření projektu a jeho podoba vyrůstá z:

 • analýzy potřeb, která definuje konkrétní problémy,
 • dotazníkového šetření, které vybrané problémy kvantifikuje,
 • pečlivé koordinace a lokální „dělby práce“, která umožňuje soustředit se na vybrané téma.

Z analýzy pak vyvstala potřeba posílení inkluzivní role škol. Inkluze ve vzdělání představuje v přístupu realizátora projektu, statutárního města Ostrava, dlouhodobý proces zkvalitňování učení a zapojení všech žáků do běžných škol v hlavním vzdělávacím proudu.

Hlavním cílem projektu je zvýšení úspěšnosti dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem ve vzdělávání. Zvláště dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. A také zvýšení připravenosti ostravských škol na práci s těmito žáky.

Dílčí cíle usilují o:

 • zavedení či prohloubení individuálního přístupu k žákům ohroženým školním neúspěchem,
 • zlepšení fungování třídních kolektivů,
 • zapojení dostatečného počtu ZŠ do inkluzivního vzdělávání,
 • vytvoření pravidel pro vzájemnou podporu institucí a výměnu informací při práci se selhávajícími žáky,
 • vytvoření podmínek pro rychlou diseminaci dobrých praxí mezi zapojenými aktéry, zvláště školami,
 • podporu spolupráce škol, rodičů, neziskových organizací a dalších institucí při podpoře úspěšného procesu vzdělávání žáků,
 • rozvoj pedagogických pracovníků: zvýšení úrovně připravenosti pedagogů a podporu pedagogických pracovníků při práci se žáky ohroženými školním neúspěchem.

Cílová skupina

Projekt pokrývá celkem 10 875 žáků a 853 pedagogických pracovníků na celkem 28 ZŠ.

 1. Děti a žáci.
 2. Děti a žáci se SVP.
 3. Pedagogičtí pracovníci.
 4. Rodiče dětí a žáků.
 5. Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže.
 6. Veřejnost.
 7. Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení.
 8. Žáci základních a středních škol se SVP a žáci ohrožení předčasným odchodem ze vzdělávání.
 9. Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice.

Klíčové aktivity

 1. Řízení projektu.
 2. Vznik a podpora školských poradenských pracovišť.
 3. Podpora specializované pedagogické práce ve školách.
 4. Rozvoj spolupráce světa vzdělávání a rodiny.
 5. Rozvoj pracovníků ve vzdělávání.

Kontakt

Mgr. Jiřina Chlebková – garant pro oblast vzdělávání, manažer projektu
jchlebkova@ostrava.cz
599 443 072

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II.

Realizace projektu
1.9.2017 – 31.8.2020
Reg. č. projektu
CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0005144
Forma financování

Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů, konkrétně z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a státního rozpočtu České republiky.

Cíl projektu

Cílem projektu je podpora inkluzivního vzdělávání na území města Ostravy. Navazuje na aktivity realizované projektem Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava s důrazem na aplikaci koordinovaného přístupu se zaměřením na kvalitu předškolního vzdělávání na území města Ostravy, zapojením zřizovatelů, představitelů škol a školských zařízení, zástupců pedagogů a dalších zapojených subjektů.
Jeho cílem je posílení rovných příležitostí dětí předškolního věku ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí a kulturně odlišného prostředí. Podpora a spolupráce s rodiči dětí v adaptačním období po nástupu do mateřské školy a zvýšení informovanosti a povědomí rodičů o důležitosti předškolní výchovy a vzdělávání jako důležitého prostředku eliminace školní neúspěšnosti.

Dílčí cíle usilují o

 • prosazování koordinovaného postupu v oblasti sociální inkluze ve vzdělávání,
 • seznámení hlavních aktérů v oblasti vzdělávání s ověřenými postupy zařazení dětí a žáků se SVP do hlavního vzdělávacího proudu (sdílení příkladů dobré praxe ze zahraničí),
 • rozšíření poradenské služby ve školách o pozice koordinátora inkluze a metodika asistentů pedagoga a školních asistentů,
 • zkvalitnění péče o žáky s potřebou podpůrných opatření ve vyučování prostřednictvím zavedení nových metod v předškolním vzdělávání, pořízení moderních technologií a didaktických pomůcek pro výuku,
 • podpora rozvoje rodičovských kompetencí rodičů a jejich aktivní zapojení do aktivit realizovaných zapojenými mateřskými školami,
 • vyhledávání, oslovení a zapojení rodin dětí, které se předškolního vzdělávání neúčastní,
 • podpora žáků se socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí specificky romského etnika v dosažení školního úspěchu,
 • snížení úrovně odkladů povinné, školní docházky na území města Ostravy.

Cílová skupina

 1. Děti a žáci.
 2. Děti v předškolním vzdělávání.
 3. Pedagogičtí pracovníci.
 4. Rodiče dětí a žáků.
 5. Žáci ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání.
 6. Žáci ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.

Klíčové aktivity

 1. Řízení projektu.
 2. Podpora obce při zavádění inkluzivního vzdělávání.
 3. Předškolní vzdělávání.
 4. Prevence školní neúspěšnosti.

Kontakt

Mgr. Jiřina Chlebková – garant pro oblast vzdělávání, manažer projektu
jchlebkova@ostrava.cz
599 443 072

Bc. Štěpánka Veřmiřovská, DiS. – koordinátor inkluze
svermirovska@ostrava.cz
599 44 31 19

Ing. Dana Ponczová – metodik asistentů pedagoga a školních asistentů
dponczova@ostrava.cz

Partneři projektu

 • Základní škola a mateřská škola Ostrava-Svinov, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Slezská Ostrava, Komerční 22a, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Ostrava- Heřmanice, Požární 8/61, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvková organizace
 • Středisko volného času, Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace