Vzdělávání

Kvalitní vzdělávání dětí a mladých lidí je jedním ze základních předpokladů dlouhodobého a pozitivního řešení situace sociálně vyloučených lokalit. Cílem je zajistit, aby pokud možno všechny děti prošly běžným vzdělávacím systémem v tzv. hlavním vzdělávacím proudu.  Žáci ze sociálně vyloučeného a kulturně odlišného prostředí ve vysoké míře nezískávají plnohodnotné základní a střední vzdělání. Příčin současného stavu, stejně jako překážek na cestě k efektivnějšímu nastavení je mnoho.

Součástí Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018 je i oblast inkluzivního vzdělávání. V souladu s výzvou č. 02_16_021 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Inkluzivní vzdělávání pro Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám zpracovalo město Ostrava Místní plán inkluze. Cílem Místního plánu inkluze je systematizace opatření na podporu inkluzivního vzdělávání v rámci místní vzdělávací soustavy. Přijatá opatření řeší především problematiku zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména zvýšení kvality vzdělávání žáků socioekonomicky znevýhodněných a pocházejících z odlišeného kulturního prostředí. MPI se věnuje těmto prioritám:

Priorita I – Předškolní vzdělávání a podpora dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí

Priorita II – Prevence školní neúspěšnosti žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí včetně rozšíření nabídky neformálního vzdělávání pro kvalitní start do života

Priorita III – Vznik strategické partnerské sítě v oblasti inkluzivního přístupu a vzdělávání dětí a žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí

 

V rámci Vyhodnocení Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018  byl vyhodnocen i Místní plán inkluze.  Jednotlivé opatření a priority jsou naplňovány prostřednictvím realizovaných projektů města a projektů lokálních partnerů. Byly zhodnoceny realizované aktivity, jako např. intervence k zapojení se mateřských škol do výzvy Operačního programu potravinová a materiální pomoc (Obědy do škol), zpracování komunikačních plánů ve spolupráci s městem, kdy je důraz kladen na mediální výstupy (tiskové zprávy, články do tisku), probíhající terénní šetření k předčasnému odchodu žáků ze středních škol, vznik a podpora školních poradenských pracovišť.

V rámci opatření ke vzniku školních poradenských pracovišť byly na vybraných školách zřízeny pozice školního psychologa, speciálního pedagoga a koordinátora inkluze. Ze strany vedoucích pracovníků škol, pedagogů, žáků i rodičů je toto opatření hodnoceno velmi kladně. Z hlediska úrovně a intenzity dopadu na proces sociálního začleňování se jedná o hlubokou změnu, zvláště pak v městských obvodech, jejichž obyvatelé jsou sociálním vyloučením postiženi nejvíce. Pilotní ověřování této formy podpory zvyšování školní úspěšnosti se do budoucna jeví jako vhodný nástroj pro:

  1. Udržení žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání v systému;
  2. Usnadnění jejich přechodu z primárního na sekundární stupeň vzdělávání;
  3. Profesní přípravu na začlenění na legální trh práce, což dále podmiňuje možnost udržení standardního bydlení a nezávislost na sociálním systému.

Dlouhodobým cílem je snaha zajistit zachování fungování pozic školního poradenského pracoviště na školách ve stávající podobě. Kvalitní pracovní podmínky s možností dlouhodobého plánování, jsou důležité pro udržení kvalifikovaných specialistů školního poradenského pracoviště a kontinuity nastartované změny. Z hlediska efektů a dopadů na vzdělávací soustavu města by měl tento cíl zůstat prioritou i v „mezidobí“, kdy nelze získat finanční podporu z externích zdrojů.

 

Spolupracujeme s Místním akčním plánem vzdělávání Ostrava

Odbor školství a sportu Magistrátu města Ostravy