Aktuální opatření COVID-19 v Ostravě.

Platná opatření k 18. 9. 2020

|

Celostátní informační linka 1221 (ZDARMA) je k dispozici v pracovních dnech od 8 do 19 hodin a o víkendu od 9 do 16.30 hodin.

Aktualizováno k datu 18. 9. 2020.

Opatření platná pro ČR od 18. 9. 2020 do odvolání

Nošení ochrany úst a nosu (roušky):

 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (například hotelový pokoj),
 • ve školách a školských zařízeních,
 • v prostředcích veřejné dopravy,
 • při vnitřních hromadných akcích při jakémkoliv počtu účastníků.
 • Nařízení se nevztahuje na:
  • děti do dvou let věku,
  • školská zařízení a vzdělávací instituce (žáci, studenti, pedagogové, pracovníci/zaměstnanci):
   • v mateřské škole a v dětské skupině,
   • na 1. stupni ZŠ (ostatní nemusí mít roušku při činnostech, kde do nejde – např. v hudební nebo tělesné výchově),
   • internáty a domovy mládeže,
   • školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
   • školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti, školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,
 • zaměstnanci a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
 • zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
 • uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
 • další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb,
 • zaměstnance a osoby v obdobném postavení po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,
 • řidiče veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,
 • soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,
 • osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu, moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
 • osoby, které vykonávají práci zařazenou do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,
 • zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů,
 • osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
 • snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné,
 • osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie,
 • sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,
 • osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť a saun.

Hromadné akce od 18. 9. 2020, 18:00:

 • slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná
  shromáždění (vzdělávací akce, oslavy, přehlídky…) a trhy,
 • zakazují se hromadné akce, s výjimkou výstav, trhů, veletrhů apod. převážně ve vnitřních prostorech staveb, pokud každý účastník akce nemá určeno místo k sezení;
 • Zakazují se veřejné i soukromé akce s účastí přesahující ve stejný čas:
  • 1 000 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech, nebo
  • 500 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb,
  • výjimky viz mimořádné opatření.
 • Povinnost mít ochranu dýchacích cest dle pravidel uvedencýh výše.

Pravidla pro provozovny od 19. 9. 2020:

 • pravidla pro provozovatele: obchody a nákupní centra, stravovací zařízení, kadeřnictví, divadla, kina, koncerty, venkovní trhy, vnitřní sportoviště atd.
 • dodržovat rozestupy 2m, nabízet dezinfekci a rukavice, pravidelně dezinfikovat prostory, vybavení.
 • ve stravovacích zařízeních může být pouze tolik zákazníků, kolik je pro ně míst k sezení, od 0:00 do 6:00  stravovací zařízení uzavřena,

Pravidla pro karanténu a izolaci od 1. 9. 2020:

 • pozitivně testované osoby: je nařízena izolace v délce minimálně 10 dnů od odběru vzorku:
  • pokud se nevyskytnou příznaky onemocnění, je po 10 dnech ukončena,
  • pokud se vyskytnou příznaky onemocnění, ukončí se izolace nejdříve po dalších 3 dnech od ukončení výskytu příznaků nebo prokázání jejich jiného původu.
 • pracovníci ve zdravotních a sociálních službách: izolace se ukončuje na základě negativního výsledku RT-PCR testu provedeného nejdříve 10 dnů ode dne odběru vzorku, jehož vyšetření přítomnost viru SARS-CoV-2 prokázalo, a současně po uplynutí alespoň 3 dnů, kdy daná osoba příznaky onemocnění nevykazuje. Podrobně viz mimořádné opatření (bod I./2.).
 • osoby v úzkém kontaktu s nakaženou osobou: je nařízena karanténa v minimální délce 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, provedou se testy. Podrobně viz mimořádné opatření (bod 1./3.).
 • osoby, které potřebují potvrdit bezinfekčnost: lze provést vyšetření alternativními testy, např. LAMP, antigenním testem anebo kultivačním průkazem viru ve specializovaných laboratořích.

Pravidla pro ubytování pracovně zařazených odsouzených ve věznicích:

 • odděleně od ostatních odsouzených společně ubytováni odsouzení, kteří jsou zařazeni na
  a) pracoviště s volným pohybem mimo věznici,
  b) nestřežená pracoviště, a
  c) pracoviště nezbytná k zajištění chodu věznic a vazebních věznic.

Termíny a způsob hlasování v krajských a senátních volbách pro osoby v karanténně a izolaci:

 • hlasování z vozu:
  • 30. 9. 2020 krajské volby + 1. kolo senátních voleb,
  • 7. 10. 2020 2. kolo senátních voleb.
 • lidé v pobytovém zařízení, kde jsou zřízeny zvláštní volební okrsky:
  • 1. 10. 2020 krajské volby + 1. kolo senátních voleb,
  • 8. 10. 2020 2. kolo senátních voleb.

Sledujte aktuální opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK).

Sledujte aktuální informace na stránkách ministerstva zdravotnictví

SEMAFOR  PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY

MPSV připravilo bezpečnostní opatření pro pobytové sociální služby, inspirovat se mohou i jiné druhy služeb:

Semafor COVID bezpečnostní opatření pro sociální služby MPSV Semafor COVID bezpečností opatření pro sociální služby MPSV Semafor COVID bezpečností opatření pro sociální služby MPSV Semafor COVID bezpečností opatření pro sociální služby MPSV Semafor COVID bezpečnostní opatření MPSV pro sociální služby


Další informace a odkazy:

1. 7. 2020 Ukončen provoz linky 1212, s dotazy se můžete obracet na linku 224 972 222 (MZd, v pracovních dnech 9:00–17:00 hod.), na svého praktického lékaře, v případě ohrožení života na linku 155. Více informací najdete na stránkách MZdr ke Covid-19.

17. 5. 2020 skončil nouzový stav vyhlášený vládou ČR od 12. 3. 2020.

Od 18. 5. 2020 je situace regulována mimořádnými  opatřeními, nikoli usneseními vlády. 

 • vysvětlení najdete např. zde.

Změna podmínek poskytování Ošetřovného po otevření škol (nový formulář – výkaz péče za květen a červen 2020). Tisková zpráva MPSV s podrobnostmi.

Informace vlády ČR 

Plán postupného uvolňování opatření a jednotlivá pravidla (Ministerstvo zdravotnictví).

Plán postupného uvolňování opatření pro sociální služby (MPSV).

Plán postupného uvolňování opatření v oblasti školství (MŠMT – k 15. 6. 2020.

Aplikace do mobilního telefonu – aktuální informace vždy po ruce. 

Chytrá karanténa a aplikace E-rouška.