metodicka setkani kuratoru AdobeStock_376927551

Metodické setkání kurátorů pro děti a mládež

|

Praktické využití novelizovaných trestních předpisů při práci s dětmi a mládeží a role kurátora v trestním řízení byly hlavními tématy setkání kurátorů pro děti a mládež organizovaného ostravským magistrátem.

Pracovní setkávání kurátorů pro děti a mládež působících v oblasti sociální kurately na území statutárního města Ostravy je ojedinělou a vítanou dobrou praxí. Poskytuje prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností i nastavení postupů při práci s ohroženou mládeží, nejlépe zohledňujících zákonné možnosti sociálně-právní ochrany dětí a specifika jednotlivých klientů.

Praktické využití trestních předpisů, role kurátora a metodická doporučení

Letošní setkání proběhlo 28. května. Hlavním tématem bylo praktické využití novelizovaných trestních předpisů při práci s dětmi a mládeží páchajícími protiprávní činy. V této souvislosti účastníci diskutovali i o roli kurátora, který nemá za úkol protiprávní činnost dítěte či mladistvého vyřešit (to je úkolem orgánů činných v trestním řízení, tedy policie, státního zastupitelství a soudu), ale ochránit jeho jednotlivá práva, kvalitně jej provést celým procesem trestního řízení a zajistit využití všech dostupných restorativních technik.

Pozornost byla věnována také poskytování sociálně-právní ochrany dětem a mladistvým v souladu se zákony a metodickými doporučeními MPSV, včetně preventivního působení, spolupráci s rodiči a dalšími osobami zodpovědnými za výchovu a také odborníky.

Kdo je kurátor pro děti mládež a čím se zabývá

Kurátoři pro děti mládež jsou specializovaní sociální pracovníci, kteří pracují na odděleních sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) některých úřadů městských obvodů nebo Magistrátu města Ostravy. Do jejich agendy spadá péče o děti do 18 let věku vyžadující zvýšenou pozornost (páchají trestnou činnost, utíkají z domova, zneužívají návykové látky, mají výchovné problémy, dopouští se záškoláctví a další). Více se o činnosti kurátorů pro mládež dozvíte například zde.

Sociálně-právní ochrana dětí na Magistrátu města Ostravy

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Ostravy je zodpovědné za metodickou a kontrolní činnost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí vůči městských obvodům statutárního města. Rozhoduje také o odvoláních ve věcech péče o děti.
Pro statutární město Ostrava a obce širšího správního obvodu řeší agendu náhradní rodinné péče a uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. Pro obce širšího správního obvodu zajišťuje terénní sociální práci.


Ilustrační foto © Studio Romantic Adobe Stock