Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III

 

Aktuální informace o projektu najdete na samostatných webových stránkách talentOVA!!! 

 

Realizace projektu
1. 9. 2019 – 31. 8. 2022
Reg. č. projektu
CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577

Forma financování

Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů, konkrétně z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a státního rozpočtu České republiky.

Cíl projektu

Cílem projektu je podpora inkluzivního vzdělávání s ohledem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí na území města Ostravy, město bude zároveň působit v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání. Aktivity projektu jsou cíleny na oblast základního školství, kterou reprezentuje celkem 25 vybraných partnerů z řad základních škol. Projekt navazuje na úspěšné projekty z minulých let zaměřené na inkluzivní vzdělávání.

Jaké problémy projekt řeší?

Základním problémem, který předkládaný projekt řeší, jsou rostoucí procenta žáků se sociálním znevýhodněním (zejména žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí) ve městě Ostrava a jejich nerovnoměrné rozložení napříč lokalitami. Základní školy se dále potýkají s vysokými počty žáků ve třídách a velkou mírou koncentrace dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí v jedné třídě. Jedním z problémů na základních školách je navíc nedostatek odborných kapacit či dalších předpokladů pro individuální přístup k žákům ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.

Aktivity projektu tak směřují ke zvýšení kvality vzdělávání zejména u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, které jsou hlavní cílovou skupinou projektu.

Pozitivní změny jsou očekávány v oblastech:

 1. Rozvoje spolupráce místních aktérů v oblasti sociální inkluze ve vzdělávání na základě jejich zapojení do aktivit projektu, a to včetně šíření osvěty pro širokou veřejnost.
 2. Aplikace příkladů dobré praxe ze zahraničí do řešení problematiky inkluzivního vzdělávání na území města Ostravy.
 3. Zvýšení informovanosti a know-how úředníků samospráv aj. v oblasti zavedení a praxe inkluzivního vzdělávání na základních školách.
 4. Zajištění odborné metodické podpory asistentů pedagoga a školních asistentů na školách, a to přímou podporou ze strany metodika asistentů pedagoga a školních asistentů.
 5. Zajištění koordinace inkluzivních opatření mezi městem Ostrava a partnerskými základními školami formou přímé podpory ze strany koordinátora inkluze pro obec, zajištění kontinuální zpětné vazby od partnerů reprezentujících základní školství a propagace aktivit vedoucích k rozvoji inkluze na školách. Dopadem bude celkové zlepšení vzdělávací politiky a systému na území města Ostravy se zapojením všech relevantních subjektů (zejména úřadů městských obvodů jako zřizovatelů škol).
 6. Zvýšená informovanost rodin ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí o důležitosti vzdělávání, zvýšení motivovanosti a aktivní zapojení rodičů do projektu (formou workshopů aj. osvětových aktivit).
 7. Zkvalitnění vzdělávání zejména dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí prostřednictvím zavedení či rozšíření kapacit podpůrných personálních pozic – školní asistent, školní speciální pedagog, školní psycholog a sociální pedagog – přímo ve školách hlavního vzdělávacího proudu.

Klíčové aktivity

 1. Řízení projektu
 2. Podpora obce při zavádění inkluzivního vzdělávání
 3. Prevence školní neúspěšnosti: rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků a rodiny ve vzdělávání
 4. Personální podpora inkluzivního vzdělávání ve školách a školských poradenských zařízeních

 

Kontakt

Bc. Pavlína Poledníková – projektový manažer

ppolednikova1@ostrava.cz
599 443 032, 601 163 649

Ing. Dominika Vozňáková – administrátor projektu
dvoznakova@ostrava.cz
599 443 876, 727 867 903

Mgr. Markéta Sasínová – garant odborné spolupráce
msasinova1@ostrava.cz
599 443 031

 

Partneři projektu

ZŠ, Ostrava–Poruba, A. Hrdličky 1638, příspěvková organizace

ZŠ  Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Ostrava – Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace

ZŠ Ostrava – Dubina, F. Formana 45, příspěvková organizace

ZŠ  Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace

ZŠ  Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky, Gen. Janka 1208,příspěvková organizace

ZŠ a MŠ, Ostrava – Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace

ZŠ Ostrava – Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

ZŠ Ostrava – Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

ZŠ Ostrava – Poruba, K. Pokorného 1382, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

ZŠ Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvková organizace

ZŠ Ostrava – Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace

ZŠ Ostrava – Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Ostrava – Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Ostrava – Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace

ZŠ Ostrava – Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace

ZŠ Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

ZŠ Ostrava – Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Ostrava – Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace

ZŠ Ostrava – Poruba, Dětská 915, příspěvková organizace

ZŠ Ostrava – Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace

ZŠ Ostrava–Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace

ZŠ Ostrava–Vítkovice, Šalounova 56 příspěvková organizace