Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II.

|

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Realizace projektu

1.9.2017 – 31.8.2020

Reg. č. projektu

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0005144

Forma financování

Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů, konkrétně z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a státního rozpočtu České republiky.

Cíl projektu

Cílem projektu je podpora inkluzivního vzdělávání na území města Ostravy. Navazuje na aktivity realizované projektem Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava s důrazem na aplikaci koordinovaného přístupu se zaměřením na kvalitu předškolního vzdělávání na území města Ostravy, zapojením zřizovatelů, představitelů škol a školských zařízení, zástupců pedagogů a dalších zapojených subjektů.

Jeho cílem je posílení rovných příležitostí dětí předškolního věku ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí a kulturně odlišného prostředí. Podpora a spolupráce s rodiči dětí v adaptačním období po nástupu do mateřské školy a zvýšení informovanosti a povědomí rodičů o důležitosti předškolní výchovy a vzdělávání jako důležitého prostředku eliminace školní neúspěšnosti.

  Dílčí cíle usilují o

 • prosazování koordinovaného postupu v oblasti sociální inkluze ve vzdělávání,
 • seznámení hlavních aktérů v oblasti vzdělávání s ověřenými postupy zařazení dětí a žáků se SVP do hlavního vzdělávacího proudu (sdílení příkladů dobré praxe ze zahraničí),
 • rozšíření poradenské služby ve školách o pozice koordinátora inkluze a metodika asistentů pedagoga a školních asistentů,
 • zkvalitnění péče o žáky s potřebou podpůrných opatření ve vyučování prostřednictvím zavedení nových metod v předškolním vzdělávání, pořízení moderních technologií a didaktických pomůcek pro výuku,
 • podpora rozvoje rodičovských kompetencí rodičů a jejich aktivní zapojení do aktivit realizovaných zapojenými mateřskými školami,
 • vyhledávání, oslovení a zapojení rodin dětí, které se předškolního vzdělávání neúčastní,
 • podpora žáků se socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí specificky romského etnika v dosažení školního úspěchu,
 • snížení úrovně odkladů povinné, školní docházky na území města Ostravy.

Cílová skupina

 1. Děti a žáci.
 2. Děti v předškolním vzdělávání.
 3. Pedagogičtí pracovníci.
 4. Rodiče dětí a žáků.
 5. Žáci ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání.
 6. Žáci ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.

Klíčové aktivity

 1. Řízení projektu.
 2. Podpora obce při zavádění inkluzivního vzdělávání.
 3. Předškolní vzdělávání.
 4. Prevence školní neúspěšnosti.

Kontakt

Mgr. Jiřina Chlebková – garant pro oblast vzdělávání, manažer projektu
jchlebkova@ostrava.cz
599 443 072

Bc. Štěpánka Veřmiřovská, DiS.
– koordinátor inkluze
svermirovska@ostrava.cz
599 443 119

Bc.Lenka Polášková – metodik asistentů pedagoga a školních asistentů
lpolaskova@ostrava.cz
599 443 118

Partneři projektu

 • Základní škola a mateřská škola Ostrava-Svinov, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Slezská Ostrava, Komerční 22a, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Ostrava- Heřmanice, Požární 8/61, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvková organizace
 • Středisko volného času, Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace