Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II.

Realizace projektu
1.9.2017 – 31.8.2020
Reg. č. projektu
CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0005144
Forma financování

Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů, konkrétně z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a státního rozpočtu České republiky.

Cíl projektu

Cílem projektu je podpora inkluzivního vzdělávání na území města Ostravy. Navazuje na aktivity realizované projektem Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava s důrazem na aplikaci koordinovaného přístupu se zaměřením na kvalitu předškolního vzdělávání na území města Ostravy, zapojením zřizovatelů, představitelů škol a školských zařízení, zástupců pedagogů a dalších zapojených subjektů.
Jeho cílem je posílení rovných příležitostí dětí předškolního věku ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí a kulturně odlišného prostředí. Podpora a spolupráce s rodiči dětí v adaptačním období po nástupu do mateřské školy a zvýšení informovanosti a povědomí rodičů o důležitosti předškolní výchovy a vzdělávání jako důležitého prostředku eliminace školní neúspěšnosti.

Dílčí cíle usilují o

 • prosazování koordinovaného postupu v oblasti sociální inkluze ve vzdělávání,
 • seznámení hlavních aktérů v oblasti vzdělávání s ověřenými postupy zařazení dětí a žáků se SVP do hlavního vzdělávacího proudu (sdílení příkladů dobré praxe ze zahraničí),
 • rozšíření poradenské služby ve školách o pozice koordinátora inkluze a metodika asistentů pedagoga a školních asistentů,
 • zkvalitnění péče o žáky s potřebou podpůrných opatření ve vyučování prostřednictvím zavedení nových metod v předškolním vzdělávání, pořízení moderních technologií a didaktických pomůcek pro výuku,
 • podpora rozvoje rodičovských kompetencí rodičů a jejich aktivní zapojení do aktivit realizovaných zapojenými mateřskými školami,
 • vyhledávání, oslovení a zapojení rodin dětí, které se předškolního vzdělávání neúčastní,
 • podpora žáků se socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí specificky romského etnika v dosažení školního úspěchu,
 • snížení úrovně odkladů povinné, školní docházky na území města Ostravy.

Cílová skupina

 1. Děti a žáci.
 2. Děti v předškolním vzdělávání.
 3. Pedagogičtí pracovníci.
 4. Rodiče dětí a žáků.
 5. Žáci ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání.
 6. Žáci ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.

Klíčové aktivity

 1. Řízení projektu.
 2. Podpora obce při zavádění inkluzivního vzdělávání.
 3. Předškolní vzdělávání.
 4. Prevence školní neúspěšnosti.

Kontakt

Bc. Pavlína Poledníková– projektový manažer, koordinátor inkluze
ppolednikova1@ostrava.cz
599 443 032, 601 163 649

Ing. Dana Ponczová – metodik asistentů pedagoga a školních asistentů
dponczova@ostrava.cz
599 443 118, 601 103 411

 

Partneři projektu