Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava

Realizace projektu
1.8.2016 – 31.7.2019
Reg. č. projektu
CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212
Forma financování

Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů, konkrétně z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a státního rozpočtu České republiky.

Cíl projektu

Projekt vzešel z jednání na platformě k přípravě Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018 pod metodickým vedením Agentury pro sociální začleňování. Zaměření projektu a jeho podoba vyrůstá z:

 • analýzy potřeb, která definuje konkrétní problémy,
 • dotazníkového šetření, které vybrané problémy kvantifikuje,
 • pečlivé koordinace a lokální „dělby práce“, která umožňuje soustředit se na vybrané téma.

Z analýzy pak vyvstala potřeba posílení inkluzivní role škol. Inkluze ve vzdělání představuje v přístupu realizátora projektu, statutárního města Ostrava, dlouhodobý proces zkvalitňování učení a zapojení všech žáků do běžných škol v hlavním vzdělávacím proudu.

Hlavním cílem projektu je zvýšení úspěšnosti dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem ve vzdělávání. Zvláště dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. A také zvýšení připravenosti ostravských škol na práci s těmito žáky.

Dílčí cíle usilují o:

 • zavedení či prohloubení individuálního přístupu k žákům ohroženým školním neúspěchem,
 • zlepšení fungování třídních kolektivů,
 • zapojení dostatečného počtu ZŠ do inkluzivního vzdělávání,
 • vytvoření pravidel pro vzájemnou podporu institucí a výměnu informací při práci se selhávajícími žáky,
 • vytvoření podmínek pro rychlou diseminaci dobrých praxí mezi zapojenými aktéry, zvláště školami,
 • podporu spolupráce škol, rodičů, neziskových organizací a dalších institucí při podpoře úspěšného procesu vzdělávání žáků,
 • rozvoj pedagogických pracovníků: zvýšení úrovně připravenosti pedagogů a podporu pedagogických pracovníků při práci se žáky ohroženými školním neúspěchem.

Cílová skupina

Projekt pokrývá celkem 10 875 žáků a 853 pedagogických pracovníků na celkem 28 ZŠ.

 1. Děti a žáci.
 2. Děti a žáci se SVP.
 3. Pedagogičtí pracovníci.
 4. Rodiče dětí a žáků.
 5. Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže.
 6. Veřejnost.
 7. Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení.
 8. Žáci základních a středních škol se SVP a žáci ohrožení předčasným odchodem ze vzdělávání.
 9. Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice.

Klíčové aktivity

 1. Řízení projektu.
 2. Vznik a podpora školských poradenských pracovišť.
 3. Podpora specializované pedagogické práce ve školách.
 4. Rozvoj spolupráce světa vzdělávání a rodiny.
 5. Rozvoj pracovníků ve vzdělávání.

 

Kontakt

Mgr. Markéta Sasínová – garant odborné vzdělávání platformy
msasinova1@ostrava.cz
599 443 031

Ing. Dominika Vozňáková – administrátor projektu
dvoznakova@ostrava.cz
599 443 032, 727 867 903

Partneři projektu

ZŠ a MŠ Ostrava – Svinov, příspěvková organizace

ZŠ  Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Ostrava – Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace

ZŠ Ostrava – Dubina, F. Formana 45, příspěvková organizace

ZŠ  Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace

ZŠ  Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky, Gen. Janka 1208,příspěvková organizace

ZŠ a MŠ, Ostrava – Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace

ZŠ Ostrava – Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

ZŠ Ostrava – Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

ZŠ Ostrava – Poruba, K. Pokorného 1382, příspěvková organizace

ZŠ Ostrava – Nová Bělá, Mitrovická 389, příspěvková organizace

Waldorfská ZŠ a MŠ, Ostrava, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

ZŠ Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvková organizace

ZŠ Ostrava – Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace

ZŠ Ostrava – Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Ostrava – Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Ostrava – Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace

ZŠ Ostrava – Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace

ZŠ Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace

ZŠ a waldorfská ZŠ Ostrava – Poruba, příspěvková organizace

ZŠ Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace

ZŠ Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

ZŠ Ostrava – Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Ostrava – Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace

ZŠ Ostrava – Poruba, Dětská 915, příspěvková organizace

ZŠ Ostrava – Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace