Rodina a zdraví

Popis oblasti podpory v rámci Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015- 2018

Život dětí v sociálně vyloučených lokalitách se odvíjí odlišně od života jejich vrstevníků v běžné společnosti. Specifické prostředí sociálního vyloučení je spojené s řadou problémů ekonomické, sociální, pracovní a bytové povahy. Nedostatek finančních prostředků vede pouze k možnosti zajištění základních nákupů potravin, dlouhodobě pak omezuje výdaje spojené se školními a mimoškolními aktivitami dítěte nebo vybavením domácnosti. Děti vyrůstající v sociálně vyloučených lokalitách mají velmi často omezený životní prostor. Domácnosti obývá zpravidla větší počet členů široké rodiny, děti nemají dostatečné soukromí ani vhodné podmínky pro školní přípravu.

Z nedostatku podnětů a kontaktů se také dítě mnohdy uchyluje k jednotvárnému a rizikovému způsobu využití volného času doprovázeného pocity nudy. Děti ze sociálně vyloučených lokalit proto mohou často hledat možnost zvrátit tyto stereotypy nalézáním zábavy v hernách, zábavních podnicích, experimentováním s drogami, vandalstvím, ojedinělá není ani drobná trestná činnost.

Dětem ze sociálně vyloučených lokalit se také často nedostává přiměřené zdravotní péče. V důsledku špatných bytových a hygienických podmínek jsou děti ohroženy vyšším výskytem infekčních chorob, zejména žloutenky. Hlavními důvody nedostatečné zdravotní péče bývají její obtížná finanční či geografická dostupnost.

S orgány sociálně-právní ochrany dětí, které působí na území statutárního města Ostravy, spolupracuje několik neziskových organizací poskytujícími sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Je ovšem nutné zvýšit počet pracovníků působících v oblasti služeb pro rodiny a děti.

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava, 2015 -2018 definuje klíčové oblasti postupu při řešení této situace:

 1. Adresná podpora rodin znevýhodněných v naplňování rodičovských práv a povinností.

  Tato priorita cílí na přímou práci s ohroženými rodinami souborem specifických činností realizovaných ve spolupráci s orgány SPOD, má přispět k jejich stabilizaci. Kapacita nastavené podpory neodpovídá rozsahu potřebnosti. Cílem je zaměřit se na přímou práci s rodinami, na vzdělávání sociálních pracovníků a na investiční akce, které povedou k dostupnosti služeb pro rodinu ze sociálně vyloučené lokality či ubytovny.

 2. Podpora aktivit přispívajících k řešení problematiky domácího násilí.

  Toto téma je do jisté míry tabuizované a je nesnadné ho rozpoznat. V sociálně vyloučených lokalitách to je ještě obtížnější. Problematika domácího násilí bývá bagatelizována, oběť může být izolovaná, s čímž souvisí obtížnost domácnost opustit. Při tomto rozhodování hraje důležitou roli, jsou-li ve vztahu děti. Priorita se zaměřuje na pilotní rozpoznání a řešení existence domácího násilí v domácnostech. Prioritou je pilotně ověřit procesy rozpoznání a řešení tohoto problému.

 3. Zvýšení zdravotní gramotnosti rodin a jednotlivců ohrožených sociálním vyloučením.

  Mezi rodinami ze sociálně vyloučených lokalit a ubytoven je nízká informovanost v oblastech souvisejících se zdravotní péčí. V některých oblastech je i horší dostupnost této péče. Může to vést k tomu, že zdravotní péče je vyhledávána až v nezbytně nutných případech, kdy je řešení důsledků obtížnější. Zvyšování zdravotní gramotnosti přitom není běžnou náplní práce sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, vyžaduje speciální vzdělání. Cílem je vyškolení pracovníků v této oblasti a tím zlepšení zdravotní situace obyvatel.

 4. Vytvoření Koncepce rodinné politiky statutárního města Ostrava.

  Rodina bývá přítomna v řadě témat, která je potřeba řešit koncepčně. Pro rodiny ze sociálně vyloučených lokalit a ubytoven je obtížněji dostupná zdravotní péče, veřejná prostranství jsou v nevyhovujícím stavu, děti nemají kde trávit volný čas atd. Těmito tématy by se měla zabývat nově zpracovaná koncepce.