Rodina a zdraví

Život dětí v sociálně vyloučených lokalitách se odvíjí odlišně od života jejich vrstevníků v běžné společnosti. Specifické prostředí sociálního vyloučení je spojené s řadou problémů ekonomické, sociální, pracovní a bytové povahy. Nedostatek finančních prostředků vede pouze k možnosti zajištění základních nákupů potravin, dlouhodobě pak omezuje výdaje spojené se školními a mimoškolními aktivitami dítěte nebo vybavením domácnosti. Děti vyrůstající v sociálně vyloučených lokalitách mají velmi často omezený životní prostor. Domácnosti obývá zpravidla větší počet členů široké rodiny, děti nemají dostatečné soukromí ani vhodné podmínky pro školní přípravu.

Z nedostatku podnětů a kontaktů se také dítě mnohdy uchyluje k jednotvárnému a rizikovému způsobu využití volného času doprovázeného pocity nudy. Děti ze sociálně vyloučených lokalit proto mohou často hledat možnost zvrátit tyto stereotypy nalézáním zábavy v hernách, zábavních podnicích, experimentováním s drogami, vandalstvím, ojedinělá není ani drobná trestná činnost.

S orgány sociálně-právní ochrany dětí, které působí na území statutárního města Ostravy, spolupracuje několik neziskových organizací poskytujících sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Tyto služby se zaměřují na podporu rodin v naplňování rodičovských práva povinností vedoucích k ochraně dítěte a posílení stability v rodině.

Obyvatelům ze sociálně vyloučených lokalit se také často nedostává přiměřené zdravotní péče. Hlavními důvody nedostatečné zdravotní péče bývají její obtížná finanční či geografická dostupnost. Od roku 2017 začaly dvě nestátní neziskové organizace realizovat projekty na podporu zdraví obyvatel sociálně vyloučených lokalit.

Statutární město Ostrava také v září 2017 vytvořilo Příručku informací z oblasti zdravotní péče v Ostravě, která obsahuje základní informace o zdravotní péči včetně kontaktů na lékaře a zdravotnická zařízení na území města Ostravy.

V rámci Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018 byly definovány opatření v oblastech:

  1. Adresná podpora rodin znevýhodněných v naplňování rodičovských práv a povinností
  2. Podpora aktivit přispívajících k řešení problematiky domácího násilí
  3. Zvýšení zdravotní gramotnosti rodin a jednotlivců ohrožených sociálním vyloučením
  4. Vytvoření koncepce rodinné politiky statutárního města Ostrava

Tato opatření byla naplňována prostřednictvím realizovaných projektů partnerů zaměřených zejména:

  • na zlepšení zdravotní gramotnosti a podmínek pro péči o zdraví obyvatel v sociálně vyloučených lokalitách,
  • zvýšení kompetencí cílové skupiny pro schopnost samostatného řešení nepříznivých sociálních situací, které se týkají oblastí bydlení, zaměstnání a zadlužení,
  • aktivity zaměřené na ohrožené děti a jejich rodiny v agendě sociálně-právní ochrany dětí,
  • celkový rozvoj systému podpory rodin a zlepšení postavení rodin v sociálně vyloučených lokalitách.

Z Vyhodnocení Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018 vyplynula důležitost přijetí Koncepce rodinné politiky statutárního města Ostravy jako stěžejního strategického dokumentu pro tuto oblast. Nadále je potřeba v oblasti zdraví řešit problematiku nedostupnosti zdravotních služeb a odborných lékařů. V rámci práce s rodinami je důležité se zaměřit na motivaci a podporu rodičů ke vzdělávání dětí a koordinaci podpory ohrožených rodin s cílem zajistit účelnou a efektivní pomoc.

 

 

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018

Vyhodnocení Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018

Koncepce rodinné politiky statutárního města Ostravy