Prevence kriminality

Sociálně vyloučené lokality jsou obecně spojeny s vyšší mírou kriminality. Příčinou tohoto stavu je především koncentrovaný výskyt jevů, které souvisí s životem v sociálním vyloučení. Těmito jevy jsou například: chudoba, zadlužení, nedostatek příležitostí k uplatnění na trhu práce, závislosti a celkově nízké právní povědomí.

Tato kriminalita mívá často svou specifickou podobu. Nejčastěji si ji můžeme představit jako pyramidu, na jejímž vrcholu stojí ti, kteří zneužívají složité životní situace lidí žijících v sociálním vyloučení. Jde o lichváře, drogové dealery, podvodníky a kuplíře. Většina obyvatel sociálně vyloučených lokalit pak bývá oběťmi trestné činnosti těchto osob. Jsou ohroženi i případnými fyzickými útoky a jinými druhy násilí z nenávisti. Ovšem řada sociopatologických jevů, které mohou být příčinou kriminality – jako alkoholismus nebo týrání žen a dětí – se objevuje přímo v rodinách. Oblast podpory je zaměřena na zvyšování bezpečí a pocitu bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách a jejich okolí, směřuje na rizikovou mládež a přináší soubor výchovně-vzdělávacích aktivit.

V oblasti prevence kriminality má město Ostrava schválen strategický dokument Strategie prevence kriminality statutárního města Ostravy na období 2017-2021, který představuje zásadní materiál určující okruhy a postupy preventivních opatření. Určuje priority, ke kterým bude město směřovat a rovněž opatření a aktivity, které budou přispívat k řešení identifikovaných problémů. Využívá a kombinuje aktivity z oblasti situační i sociální prevence a informování občanů a klade důraz na posilování systému prevence kriminality ve městě.

V rámci Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018 byly definovány opatření v oblastech:

  1. Podpora integračních aktivit pro osoby po návratu z výkonu trestu nebo žijících rizikovým způsobem života
  2. Zapojení občanů do aktivního způsobu zvyšování vlastní bezpečnosti i bezpečí svého okolí
  3. Podpora výchovně vzdělávacích programů a volnočasových aktivit pro rizikové děti a mládež
  4. Zmírňování rizik návykového chování.

Tyto opatření byla naplňována prostřednictvím realizovaných projektů partnerů zaměřených na:

  • systematickou práci s rizikovou mládeží;
  • integraci osob po návratu z výkonu trestu;
  • stabilizaci bezpečnosti a zlepšení stavu veřejného pořádku v sociálně vyloučených lokalitách a dalších rizikových oblastech;
  • rozvoj sociální služby terénních programů a odborného sociálního poradenství pro ženy pracující v sexbyznysu;
  • rozšíření terénního programů pro osoby závislé na návykových látkách.

Z Vyhodnocení Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018 vyplynulo, že jedním z problémů prevence kriminality je zvyšující se tolerance rizikového chování, což zahrnuje jak výskyt kriminálních jevů, tak zvyšující se toleranci okolí nad užíváním drog. Pozitivně je vnímáno fungování  7 multidisciplinárních týmů v Ostravě, jejímiž členy jsou zástupci nestátních neziskových organizací, Policie ČR, Městské policie Ostrava, úřadů městských obvodů, základních škol, Magistrátu města Ostravy a asistenti prevence kriminality. Členové týmů přinášejí informace o problémech v lokalitě, na jednáních hledají společné řešení problému. Díky různým pohledům na řešený problém dle různých odborností a zkušeností členů se daří řešení problému zefektivnit.

 

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018

Vyhodnocení Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018