Prevence Kriminality

Popis oblasti podpory v rámci Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava

Sociálně vyloučené lokality jsou obecně spojeny s vyšší mírou kriminality. Příčinou tohoto stavu je především koncentrovaný výskyt jevů, které souvisí s životem v sociálním vyloučení. Těmito jevy jsou například: chudoba, zadlužení, nedostatek příležitostí k uplatnění na trhu práce, závislosti, a celkově nízké právní povědomí.

Tato kriminalita mívá často svou specifickou podobu. Nejčastěji si ji můžeme představit jako pyramidu, na jejímž vrcholu stojí ti, kteří zneužívají složité životní situace lidí žijících v sociálním vyloučení. Jde o lichváře, drogové dealery, podvodníky a kuplíře. Většina obyvatel sociálně vyloučených lokalit pak bývá oběťmi trestné činnosti těchto osob. Jsou ohroženi i případnými fyzickými útoky a jinými druhy násilí z nenávisti. Ovšem řada sociopatologických jevů, které mohou být příčinou kriminality – jako alkoholismus nebo týrání žen a dětí – se objevuje přímo v rodinách. Ročně mají pachatelé ze sociálně vyloučených lokalit a ubytoven na svědomí cca 8% z celkového počtu spáchaných trestných činů a přestupků.

Oblast podpory je zaměřena na zvyšování bezpečí a pocitu bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách a jejich okolí, směřuje na rizikovou mládež a přináší soubor výchovně-vzdělávacích aktivit.

„Strategický plán sociálního začleňování Ostrava“ pro období 2015 -2018 definuje klíčové oblasti postupu při řešení této situace:

 1. Podpora integračních aktivit pro osoby po návratu z výkonu trestu nebo žijících rizikovým způsobem života.

  Lidé po návratu z výkonu trestu a ženy provozující komerční sex tvoří relativně malý segment lidí ohrožených sociálním vyloučením. Taktéž mají specifické potřeby. V Ostravě existují poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou na tuto cílovou skupinu zaměřeni. Je ovšem řada potřeb, jako je terapeutická podpora, pro které je nutné vybudovat kapacity.

 2. Zapojení občanů do aktivního způsobu zvyšování vlastní bezpečnosti i bezpečí svého okolí.

  V sociálně vyloučených lokalitách a jejich okolí se kumuluje řada problémů, které výrazně zhoršují vztahy a soužití na daném území. Naplněním cíle této priority předcházel výzkum pocitu bezpečí. Přestupková činnost často souvisí s nedostatečně rozvinutým právním povědomím. Může se jednat o přestupky proti občanskému soužití, veřejnému pořádku či majetku. Nebo také projevy lichvy, kuplířství či distribuce návykových látek. Specifickým problémem je diskriminace, která se projevuje na trhu práce i na trhu s byty. Celá priorita v uvedených oblastech vede ke zlepšení prostřednictvím komunikace, vzdělávání a zvyšování právního povědomí.

 3. Podpora výchovně vzdělávacích programů a volnočasových aktivit pro rizikové děti a mládež.

  Mládež tvoří velmi rizikovou skupinu obyvatel, která je ohrožována řadou jevů, jakými jsou návykové chování či delikventní činnost. Rizikem je také předčasné upadnutí do dluhů či nestability v oblasti bydlení. Priorita se zaměřuje na trávení volného času a také míří k obohacení vzdělávacího programu pro oblast tzv. sociálních rizik:

  • nedostatek příležitostí ke smysluplnému trávení volného času v sociálně vyloučených lokalitách,
  • nedostatek prostor pro bezpečné trávení volného času ze strany mládeže,
  • nedostatek kompetence dětí a mládeže v oblasti úvěrů, zadlužování a hospodaření.
  • pozornost je zaměřena na všechny žáky ve školách, v nízkoprahových klubech a dalších organizacích zaměřených na volnočasové aktivity.
 4. Zmírňování rizik návykového chování.

  Užívání návykových látek roste (zejm. marihuany a pervitinu) a snižuje se věk jejich uživatelů. Poskytovatelé sociálních služeb to přivádí do situací, na které nejsou odborně připraveni. Priorita směřuje k řešení tohoto problému zvýšením kapacit specializovaných terénních služeb a prohloubením spolupráce mezi poskytovateli služeb sociální prevence v sociálně vyloučených lokalitách a poskytovateli služeb zaměřených na návykové chování.