Náhradní rodinná péče Ostrava

Pravidelné setkání k náhradní rodinné péči

|

Na Magistrátu města Ostravy proběhlo 1. října 2020 tradiční pracovní setkání zástupců institucí a organizací působících v Ostravě v oblasti náhradní rodinné péče se zástupci orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).  

Setkání se konají zpravidla 2x ročně, v letošním roce však s ohledem na epidemiologickou situaci bylo uskutečněno jen jednou.

Program byl zaměřen na formu náhradní rodinné péče, kdy si osoba dítěti blízká podá návrh na jeho svěření do péče přímo k soudu bez zprostředkování přes úřad. Pozornost byla věnována i otázkám, komu náleží právo náhradní rodinnou péči zprostředkovat a povinnosti mlčenlivosti a ochrany osobních údajů. Účastníci byli seznámeni s postupem OSPOD v případě, kdy se narodí sourozenec dítěte, které je již umístěno v náhradní rodinné péči. Byla zdůrazněna i důležitost pěstounství na přechodnou dobu.

Setkání organizuje od roku 2011 oddělení sociálně-právní ochrany dětí ostravského magistrátu a těší se zájmu všech zúčastněných. Jedná se o dobrou praxi, která dosud není v jiných obcích obvyklá.  Díky této platformě se účastníkům dostává metodické podpory a prostoru k vzájemné výměně zkušeností tzv. doprovázejících organizací, tedy organizací, které jsou odbornými průvodci pěstounských rodin. Poznatky ze setkání umožňují zpracování postupů v náhradní rodinné péči, které nejlépe zohledňují zákonné možnosti sociálně-právní ochrany dětí i specifika jednotlivých rodin.

Více informací o pěstounství a náhradním rodičovství najdete na stránkách magistrátu nebo kampaně Dejme dětem rodinu, do které je magistrát dlouhodobě zapojen.

Uvažujete o náhradním rodičovství?

Kontaktujte pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Ostravy:

  • Obecné informace: lhonusovarussova@ostrava.cz, jslivova@ostrava.cz
  • Pěstounská péče na přechodnou dobu: lhonusovarussova@ostrava.cz, sbartonickova@ostrava.cz
projekt Dejme dětem rodinu k podpoře náhradní rodinné péče a pěstounství