Město jako partner projektu

Interaktivní program sekundární prevence „Odvaha ke změně“, Bílý nosorožec, o.p.s.

Cílová skupina

Primární cílovou skupinou projektu jsou mladí lidé ve věku 15 až 18 let, kteří jsou pod dohledem kurátorů, probačních a mediačních úředníků. Jsou v péči zařízení ústavní a ochranné výchovy, pedagogicko-psychologické poradny, docházejí na střední školu či učiliště nebo jsou evidováni jako uchazeči o zaměstnání na úřadu práce. Projekt je určen pro mladé lidi s projevy rizikového chování, poruchami chování a nejednají vždy v souladu se společenskými, morálními a právními normami společnosti.

Prostřednictvím níže uvedených klíčových aktivit projektu bude účastníkům poskytnut prostor pro sebepoznání, mapování silných a slabých stránek, hodnot, postojů, limitů a možností, a zejména prostor pro eliminaci rizikového chování. Cílem je účastníka motivovat k práci na sobě samém a zvýšit jeho kompetence k uplatitelnosti se ve společnosti a na trhu práce.

Projekt čítá pět klíčových aktivit:

  1.  Výchovně vzdělávací program – uzavřená skupina

  2.  Program prevence – otevřená skupina

  3.  Individuální práce s klienty

  4.  Rodičovská skupina

  5. Výkon společensky prospěšných činností

Kontaktní osoba:

Mgr. Lukáš Grochal – case manager

sekundarni.prevence@bilynosorozec.cz

774 789 844

Role statutárního města Ostravy jako partnera v projektu souvisí se zajištěním cílové skupiny pro realizaci projektových aktivit prostřednictvím spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dětí.

Jedná se o partnerství bez finančního příspěvku.