Sociálně právní ochrana dětí Ostrava

Orgány sociálně-právní ochrany dětí hrají významnou roli v zajišťování práv dětí

|

Zajistit všem dětem bezpečný život v rodinném prostředí je smyslem nové Národní strategie ochrany práv dětí na období 2021–2029, kterou schválila vláda 14. prosince 2020. Cílem strategie je vytvořit systém spolupráce pro ochranu a zkvalitnění života všech dětí a jejich rodin, především však dětí v obtížných životních situacích.

Česká republika tímto dokumentem vyjadřuje své dlouhodobé závazky k naplnění práv dětí a rodin. Ukazuje, jaké kroky je třeba v následujících letech udělat, aby co nejvíce dětí prožívalo své dětství v příznivých podmínkách. Strategie směřuje ke spolupráci mezi odbornou i laickou veřejností, veřejnou správou i nestátním sektorem (dobrovolné iniciativy, neziskové organizace a další).

Všechna opatření Strategie se řídí základními principy:

  • Nejlepší zájem dětí je prvořadým hlediskem všech rozhodnutí, která se jich týkají.
  • Všechny děti mají právo vyrůstat v rodinném prostředí, kde jim nehrozí zanedbání, zneužívání nebo násilí.
  • Děti a jejich rodiny mají právo účastnit se rozhodovacích procesů, které je ovlivňují.
  • Zajištění bezpečí a všestranného rozvoje dětí je národní prioritou.

V současné době vzniká akční plán na první 4 roky platnosti Strategie, který by měl být ke schválení vládě předložen do konce června letošního roku.

Množství různých materiálů a podkladů týkajících se práv dítěte najdou děti, laická i odborná veřejnost na webových stránkách MPSV Právo na dětství.

Významnou roli hrají orgány sociálně-právní ochrany dětí

Velmi významnou roli při zajišťování práv dětí mají orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) obecních úřadů s rozšířenou působností. Volí opatření na ochranu dětí a postupují tak, aby opatření tvořila systém, navazovala na sebe a vzájemně se ovlivňovala. Vždy mají přednost ta, která umožní setrvání dítěte ve vlastní rodině. Pracovníci při poskytování pomoci a podpory rodině metody sociální práce i současných vědeckých poznatků. Důležitým nástrojem je individuální plán ochrany dítěte (IPOD), který je zpracováván s rodiči a mnohdy i s dítětem.

Odborníci se musí o situaci dítěte dozvědět

Aby mohly orgány poskytnout potřebnou ochranu dítěti, musí se o jeho situaci dozvědět. Prvotní informace často přijdou od veřejných institucí (škol, dětských lékařů, policie a dalších). Důležitá je však všímavost spoluobčanů, kteří jsou v bezprostřední blízkosti dítěte, protože díky jejich zásahu se může začít situace řešit dříve.

Každý je oprávněn upozornit, že dítě (s uvedením jména, příjmení a místa bydliště) je ohroženo, že rodiče zanedbávají plnění své rodičovské odpovědnosti. Každé upozornění je prošetřeno, oznamovateli je dle zákona zajištěna anonymita.

Ne každá situace je po komplexním prošetření vyhodnocena jako ohrožení dítěte, všem rodinám se však dostane přinejmenším poradenství, jak svou situaci řešit. Místní příslušnost OSPOD se řídí místem trvalého pobytu dítěte. O radu, jak postupovat, je však možné se obracet na kterýkoli úřad městského obvodu nebo magistrát města Ostravy.