Ohniskové skupiny

Zásadní pro tvorbu koncepce je také zapojení cílových skupin a zjišťování aktuálních názorů a potřeb obyvatel s ohledem na kvalitu života rodin ve městě a v konkrétních lokalitách. Tyto názory a potřeby budou zjišťovány prostřednictvím ohniskových skupin realizovaných přímo v místech, kde rodiny žijí. Těchto setkání proběhne celkem 10, každá skupina se může setkat až 3x a jejich složení může být různorodé.

Ohniskové skupiny umožňují aktivní zapojení občanů města do procesu tvorby koncepce rodinné politiky. Formou diskusí tak mají vybraní zástupci možnost vyjádřit své postoje a názory na život ve městě z pohledu rodin. Členové jednotlivých ohniskových skupin jsou získáváni zejména ve spolupráci s neziskovými organizacemi a školami, ale také náborem z řad veřejnosti. Aby bylo možné získat co nejpestřejší vzorek informací, jsou při tvorbě skupin zohledňovány  tyto faktory: různost pohlaví, lokalita, v níž lidé žijí, vzdělání, socioekonomický status a etnicita.

Bylo sestaveno 9 ohniskových skupin, a to podle fází životního cyklu rodiny:

1/ Děti ZŠ (2. Stupeň)

2/ Předprofesní skupina (studenti SŠ, VŠ)

3/ Mladí lidé „opouštějící hnízdo“

4/ Rodina v očekávání dítěte a rodina s dítětem do 3 let

5/ Rodina s dítětem předškolního věku (3-6 let)

6/ Rodina s dítětem – mladší školní věk (1. stupeň ZŠ, do 13 let)

7/ Rodina s dítětem – starší školní věk (14+)

8/ Rodiče ve fázi opuštěného hnízda

9/ Rodina seniorů (65+)

 

Každá skupina se má možnost setkat se během projektu 2-3 krát – první dvě schůzky proběhnou v přípravné fázi tvorby koncepce, třetí setkání je možné v rámci evaluace vytvořené koncepce a souvisejících výstupů.

Výstupy z jednotlivých setkání tak poslouží jako cenný informační zdroj při tvorbě koncepce rodinné politiky města Ostravy. V případě zájmu o zapojení se do tohoto procesu formou aktivní účastí ve vybrané skupině lze kontaktovat přímo metodika projektu, který se na jejich vedení podílí.