Participativní tvorba Koncepce rodinné politiky statutárního města Ostrava

Výstupem této klíčové aktivity je ucelená Koncepce rodinné politiky statutárního města Ostrava s akčním plánem podpory rodiny. Uvedená Koncepce vychází z existujících příkladů dobré praxe v oblasti prorodinné politiky a metodik (např. Rodinná politika na úrovni krajů a obcí, Metodické „doporučení“ MPSV, ISBN 978-80-86878-82-9). Při jejím zpracování se vycházelo ze situační analýzy „Podkladová analýza ke koncepci rodinné politiky statutárního města Ostrava“ zpracované společností SocioFactor s.r.o. v návaznosti na SPSZ Ostrava v průběhu podzimu 2015, která také přinesla zpřehlednění prorodinných opatření a základních východisek pro tvorbu Koncepce. Při přípravě se pilotně využívaly participativní metody práce s cílovou skupinou (dále jen „CS“) využívající spoluúčasti CS na rozhodování při přípravě i evaluaci připravované Koncepce a dalších výstupů. Zapojení CS probíhalo formou organizovaných „fokusních skupin“ (dále jen „FS“) připravovaných a vedených metodikem rodinné politiky.

Na realizaci KA a zpracování Koncepce rodinné politiky statutárního města Ostravy se podíleli:

Komise pro rodinnou politiku

Pracovní skupina pro tvorbu koncepce rodinné politiky

Externí experti v oblasti rodinné politiky

Zástupci cílové skupiny

Metodik rodinné politiky

Odborný garant KA 1

Koncepce rodinné politiky statutárního města Ostrava

Vize: „Rodina v Ostravě má přirozený a rozmanitý prostor pro rozvoj svého života a je základem prosperity města.“

Záměr: „Ostrava usiluje o to, aby sem přicházeli lidé, aby tu zůstávali, zakládali rodiny, vychovávali děti a přiváděli sem své přátele. Ostrava chce být městem příznivým pro růst, zrání i stárnutí.“

Cíle:

  • Podpora a budování rodinných vazeb, včetně mezigeneračních
  • Podpora komunitního života
  • Podpora svobodné volby rodiny (velikost, prof. život, způsob péče o děti apod.)
  • Vytváření finančních zdrojů pro podporu rodinného života (viz opatření)
  • Podpora prevence ohrožení rodiny
  • Zlepšování/rozvoj infrastruktury pro rodinný život
  • Nastavit dialog mezi městem a rodinou

 

Koncepce rodinné politiky statutárního města Ostravy na období 2019-2022

Akční plán na rok 2019

 

Přílohy ke koncepci rodinné politiky ke stažení:

KRP Analytická část

KRP Podkladová analýza ke koncepci

KRP Závěrečná zpráva ze skupinových rozhovorů

 

Za tvorbu koncepce rodinné politiky je zodpovědný metodik projektu.

Kontakt

Mgr. Lenka Michálková

koordinatormdt@ostrava.cz

727 867 770

Pracovní skupina pro tvorbu Koncepce rodinné politiky statutárního města Ostrava

Ohniskové skupiny