Akční plán

Odbor sociálních věci a zdravotnictví a odbor majetkový Magistrátu města Ostravy pravidelně organizují Pracovní skupinu sociálního bydlení, která zpracovává témata vymezená Koncepcí sociálního bydlení statutárního města Ostravy a pracuje na tvorbě Akčního plánu.

Pracovní skupina sociálního bydlení je složena z 27 členů schválených Radou města. Činnost byla zahájena v lednu 2018.

V rámci přípravy Akčního plánu bylo zadáno vytvoření Demografické prognózy vývoje počtu a věkové struktury obyvatelstva statutárního města Ostravy v období 2017-2040.Tento dokument zpracovávala Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy na základě dodaných podkladů a materiálů. Vývoj počtu obyvatel je důležitým informačním vstupem při nastavování místního systému sociálního bydlení.

Při tvorbě akčního plánu je zohledňována pilotáž nastavených procesů a jejich vyhodnocení. Funkční mechanismy jsou systémově ukotveny, méně funkční jsou po jejich identifikaci upraveny. Současně jsou nastavovány role klíčových aktérů.

Zastupitelstvo města Ostravy schválilo 19. 6. 2019 Akční plán koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy.

Primátor Tomáš Macura v úvodním slově zdůrazňuje, že „systémové řešení sociálního bydlení dává ohroženým domácnostem možnost nového startu a získání vlastního domova za předpokladu zodpovědného chování a plnění nastavených podmínek spolupráce. Je to i jedním ze základních předpokladů úspěšného sociálního začleňování.“

Důležitou součástí sociálního bydlení je sociální práce se zabydlenými domácnostmi, která je v individuálně nastavené intenzitě.

Akční plán je členěn do 5 tematických oblastí (priorit):

 • Prevence ztráty bydlení
  • Priorita se zaměřuje na systém prevence ztráty bydlení v obecních bytech, případně i bytech soukromých vlastníků; jedná se o včasnou identifikaci domácností ohrožených ztrátou bydlení, nastavení systému jejich podpory a komunikace mezi klíčovými aktéry.
 • Bytový fond po sociální bydlení
  • Priorita se zaměřuje na ukotvení sociálního bydlení (jednotná terminologie, vymezení cílové skupiny), nárůst kapacit bytového fondu pro sociální bydlení (o 50 bytů ročně; projekt MMO a aktivity neziskových organizací), spolupráce s městskými obvody (výběr domácností, parametry nájemní smlouvy, monitoring cílové skupiny).
 • Systém sociálního bydlení
  • Priorita se zaměřuje na aplikaci zkušeností z realizovaného projektu – spolupráce klíčových aktérů (MMO, městské obvody, ÚP ČR, NNO), jednotný systém evidence žádostí a posuzování situace domácností, metodika sociální práce v sociálním bydlení, pracovní skupiny a kulaté stoly, startovací bydlení.
 • Financování sociálního bydlení
  • Priorita se zaměřuje na mapování investic a využití investičních titulů na sociální bydlení.
 • Nastavení PR a komunikace
  • Priorita se zaměřuje na informování politiků i veřejnosti o oblasti sociálního bydlení a o realizaci projektu.

Schválením Akčního plánu se podařilo oblast sociálního bydlení ukotvit jako strategickou inkluzivní aktivitu města a dále budeme pracovat na jejím rozvoji.

 

 

Výstupy jednání:

6.12.2018 – Pozvánka Zápis

4.10.2018 – Pozvánka Zápis

10.5.2018 – Pozvánka Zápis

25.1.2018 – Pozvánka Zápis

 

Členové

Zástupci organizací:

Magistrát města Ostravy

Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih

Úřad městského obvodu Poruba

Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice

Úřad městského obvodu Slezská Ostrava

Úřad městského obvodu Vítkovice

Úřad práce ČR – krajské pracoviště Ostrava

Armáda spásy

CENTROM z.s.

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

Diecézní charita ostravsko-opavská

Charita Ostrava

Residomo s.r.o.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Agentura pro sociální začleňování

Platforma pro sociální bydlení

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

 

Kontakt

Mgr. Marek Mikulec, Ph.D.

metodik v oblasti sociálního bydlení

mmikulec@ostrava.cz

599 443 861