Akční plán

Akční plán koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy byl schválen zastupitelstvem města Ostravy dne 19. 6. 2019.

Primátor Tomáš Macura v úvodním slově zdůrazňuje, že „systémové řešení sociálního bydlení dává ohroženým domácnostem možnost nového startu a získání vlastního domova za předpokladu zodpovědného chování a plnění nastavených podmínek spolupráce. Je to i jedním ze základních předpokladů úspěšného sociálního začleňování.“

Přípravu Akčního plánu měla za úkol Pracovní skupina sociálního bydlení, která je složena z 26 členů schválených Radou města. Nyní se pracovní skupina zaměřuje na naplňování opatření Akčního plánu a průběžné vyhodnocování postupu.

Činnost pracovní skupiny zajišťuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví a odbor majetkový Magistrátu města Ostravy.

V rámci přípravy Akčního plánu bylo zadáno vytvoření Demografické prognózy vývoje počtu a věkové struktury obyvatelstva statutárního města Ostravy v období 2017-2040.Tento dokument zpracovávala Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy na základě dodaných podkladů a materiálů. Vývoj počtu obyvatel je důležitým informačním vstupem při nastavování místního systému sociálního bydlení.

Při tvorbě opatření akčního plánu jsme zohledňovali průběh realizace pilotního ověření koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy. Celkem do 102 bytů byly zabydlovány domácnostmi v bytové nouzi, s nimiž v individuálně nastavené intenzitě spolupracovaly sociální pracovnice. Aktivity také byly formativně evaluovány a měli jsme tak k dispozici množství podnětů pro nastavení jednotlivých opatření.

Akční plán je členěn do 5 tematických oblastí (priorit):

 • Prevence ztráty bydlení
  • Priorita se zaměřuje na systém prevence ztráty bydlení v obecních bytech, případně i bytech soukromých vlastníků; jedná se o včasnou identifikaci domácností ohrožených ztrátou bydlení, nastavení systému jejich podpory a komunikace mezi klíčovými aktéry.
 • Bytový fond po sociální bydlení
  • Priorita se zaměřuje na ukotvení sociálního bydlení (jednotná terminologie, vymezení cílové skupiny), nárůst kapacit bytového fondu pro sociální bydlení (o 50 bytů ročně; projekt MMO a aktivity neziskových organizací), spolupráce s městskými obvody (výběr domácností, parametry nájemní smlouvy, monitoring cílové skupiny).
 • Systém sociálního bydlení
  • Priorita se zaměřuje na aplikaci zkušeností z realizovaného projektu – spolupráce klíčových aktérů (MMO, městské obvody, ÚP ČR, NNO), jednotný systém evidence žádostí a posuzování situace domácností, metodika sociální práce v sociálním bydlení, pracovní skupiny a kulaté stoly, startovací bydlení.
 • Financování sociálního bydlení
  • Priorita se zaměřuje na mapování investic a využití investičních titulů na sociální bydlení.
 • Nastavení PR a komunikace
  • Priorita se zaměřuje na informování politiků i veřejnosti o oblasti sociálního bydlení a o realizaci projektu.

Akční plán představuje materiál, který vymezuje aktivity v oblasti sociálního bydlení na území statutárního města Ostravy a ukotvuje je jako strategický inkluzivní přístup k řešení bytové nouze.

 

Výstupy jednání:

12. 12. 2019 – PozvánkaZápis

16. 5. 2019  – PozvánkaZápis

14. 2. 2019  – PozvánkaZápis

6. 12. 2018  – Pozvánka Zápis

4. 10. 2018  – Pozvánka Zápis

10. 5. 2018  – Pozvánka Zápis

25. 1. 2018  – Pozvánka Zápis

 

Členové

Zástupci organizací:

Magistrát města Ostravy

Úřad městského obvodu Hrabová

Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih

Úřad městského obvodu Poruba

Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice

Úřad městského obvodu Slezská Ostrava

Úřad městského obvodu Vítkovice

Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Ostravě

CENTROM z. s.

Armáda spásy v České republice, z. s.

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

Diecézní charita ostravsko-opavská

Charita Ostrava

RESIDOMO, s.r.o.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Platforma pro sociální bydlení

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

 

Kontakt

Mgr. Marek Mikulec, Ph.D.

metodik v oblasti sociálního bydlení

mmikulec@ostrava.cz

599 443 861