Bydlení

Popis oblasti podpory v rámci Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava

Jedním z nejviditelnějších dopadů sociálního vylučování je vznik a existence lokalit, pro které je charakteristická nízká kvalita bytového fondu, přeplněnost bytů, obývání bytů bez nájemních smluv, nedostatečná právní ochrana nájemníků a špatně vymahatelné pohledávky majitelů bytového fondu.

Mezi kroky, které je potřeba v oblasti bytových politik obcí učinit, patří zpracování koncepcí jejich udržitelnosti a rozvoje. Mimo jiné by měly usilovat o zvýšení kvalitního a finančně dostupného bytového fondu pro nízkopříjmové skupiny obyvatel jako jsou např.:

 • nízkopříjmové rodiny s dětmi,
 • samoživitelky a samoživitelé,
 • oběti domácího násilí,
 • osoby opouštějící instituce (např. děti odcházející z dětských domovů),
 • osoby opouštějící pěstounskou péči,
 • ohrožené domácnosti s dětmi nebo situace, kde je nutné zajistit sloučení rodiny.

Je nutné vytvořit systém prostupného bydlení, zvýšit vymahatelnost nájemného, posílit prostředky ochrany a pomoci nájemníkům ve vztahu k poskytovatelům nájemného bydlení a ubytování, revitalizovat lokality obývaných ve vysoké koncentraci osobami ohroženými sociálním vyloučením.

V Ostravě existuje 15 sociálně vyloučených lokalit, přes 40 ubytoven. Jedná se především o klienty terénních sociálních programů, kteří potřebují bydlet. Městské obvody volí různé strategie správy a NNO volí různé strategie pomoci.

„Strategický plán sociálního začleňování Ostrava“ pro období 2015 – 2018 definuje klíčové oblasti postupu při řešení této situace:

 1. Rozšíření dostupnosti a udržitelnosti stabilního a důstojného bydlení pro lidi ohrožené nestabilitou v této oblasti.

  V Ostravě je značné množství osob ohrožených ztrátou bydlení nebo žijících v nevyhovujících podmínkách. Některým z nich pomáhají NNO formou sociálních služeb nebo dalších, jako je správa bytového fondu. Tato priorita je zaměřena na udržení rodin v důstojném a stabilním bydlení nebo na podporu jejich odchodu z ubytoven zpět do nájemního vztahu. Tato priorita obsahuje investiční cíl, který bude naplněn úspěšnou rekonstrukcí sociálních bytů, a druhý neinvestiční cíl, který je zaměřen na podporu lidí ohrožených nestabilitou v oblasti bydlení. S ohledem na předpokládané podmínky a časovou posloupnost přispějí investice do sociálního bydlení teprve v návaznosti na zpracovanou koncepci.

 2. Vznik a implementace koncepce sociálního bydlení.

  Ostravská koncepce bydlení bude klíčovým dokumentem, který ulehčí implementaci národní koncepce a zákona o sociálním bydlení. Měla by také určit směřování bytové politiky města v následujícím období. Cíl této priority bude naplněn zpracováním koncepce sociálního bydlení v Ostravě a ověření podpory v rámci tzv. krizového, sociálního a dostupného bydlení. Koncepci je třeba v rámci Ostravy připravit a vyzkoušet. Důvodem je vývoj národní legislativy a také dlouhodobá debata na úrovni města Ostravy a městských obvodů o potřebě jejího vzniku. Při pilotním ověřování bude následně možné testovat přiměřenost podpory klienta v jednotlivých typech bydlení. Následně z této pilotáže vznikne metodika.

 3. Rozvoj komunitní práce a participativních metod v oblasti bydlení.

  V některých sociálně vyloučených lokalitách jsou již nyní dostupné sociální služby, např. terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi či nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Existují ovšem procesy, které mohou vztahy mezi obyvateli zhoršovat. V důsledku častého stěhování rodin a s tím spojené nutné adaptace na nové prostředí, může docházet k sousedským konfliktům. Fluktuací obyvatel dochází k neřešení či eskalaci problémů v rámci sousedství. Komunitní prací a participativními přístupy by se v lokalitách mohla situace zlepšit a obyvatelé by měli příležitost a možnost formulovat své společné zájmy a podílet se na řešení.

 4. Podpora programů prevence bezdomovectví.

  V Ostravě žijí lidé, kteří jsou dlouhodobě bez střechy nad hlavou. Je zde také mnoho uživatelů nocleháren a nízkoprahových denních center, kteří přicházejí o přístřeší na přechodnou dobu. Existuje tu ovšem veliká skupina osob, která je v přímém ohrožení ztráty bydlení. Krátkodobý výpadek příjmu či mimořádný finanční výdaj může mít negativní dopady na situaci celé domácnosti. Hlavním cílem priority je rozvoj kapacit služeb k pomoci lidem bez domova a jejich udržitelnost řadou investic. A to formou soutěžních projektů zaměřených tuto cílovou skupinu, zejména na rozvoj infrastruktury v této oblasti.