Bydlení

Jedním z nejviditelnějších dopadů sociálního vyloučení je vznik a existence lokalit, pro které je charakteristická nízká kvalita bytového fondu, přeplněnost bytů, obývání bytů bez nájemních smluv, nedostatečná právní ochrana nájemníků a špatně vymahatelné pohledávky majitelů bytového fondu.

Mezi kroky, které je potřeba v oblasti bytových politik obcí učinit, patří zpracování koncepcí jejich udržitelnosti a rozvoje. Mimo jiné by měly usilovat o zvýšení kvalitního a finančně dostupného bytového fondu pro osoby v bytové nouzi:

  • Osoby, které jsou ohroženy ztrátou bydlení – osoby v nepříznivé životní situaci – nepříznivou sociální situací se rozumí oslabení nebo ztráta schopnosti vlastními silami získat nebo si udržet bydlení, zejména z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu (vlastního nebo osoby blízké), nebo nepříznivé sociální situace, nebo z jiných vážných důvodů.
  • Osoby, které jsou bez bydlení – osoba, která nevlastní (dle výpisu katastru nemovitostí) nemovitost, nebo podíl na nemovitosti, určenou k bydlení nebo nevlastní družstevní podíl na nemovitosti určené k trvalému bydlení. Současně se za tuto osobu považuje i osoba bez nájemní nebo podnájemní smlouvy. Současně se jedná o osobu, která je bez domova, tj. nebydlí nebo se jedná o osobu, která opouští školská zařízení ústavní výchovy, zařízení sociálních služeb, zařízení poskytovatelů zdravotních služeb, věznice nebo náhradní rodinnou péči.
  • Osoby, které jsou v nejistém bydlení – jedná se o přechodné formy bydlení, zpravidla bez právního titulu (např. bez nájemní či podnájemní smlouvy či ve výpovědi nebo se smlouvou kratší, než je výpovědní lhůta).
  • Osoby, které jsou bez vyhovujícího bydlení – za osobu žijící v nevyhovujícím bydlení se považuje osoba, která žije v nemovitosti, která není určena k trvalému bydlení nebo svými technickými či hygienickými podmínkami brání v užívání této nemovitosti.
  • Osoby, které mají oslabenou schopnost si bydlení získat nebo udržet;
  • Osoby, které vynakládají nepřiměřenou část svého příjmu na bydlení. (zdroj: Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy)

Výzvou je nejen budování kapacit sociálního bydlení, ale i revitalizace lokalit obývaných osobami ohroženými sociálním vyloučením. Dochází ke stárnutí populace, sociální pracovníci řeší situace seniorů, kteří nemají dostatek finančních prostředků k úhradě nákladů na bydlení. Existují osoby, u kterých dochází k dočasnému či trvalému výpadku finančních prostředků z důvodu nemoci, narození dítěte nebo vystavení trestnému činu. Na ubytovnách žijí rodiny s dětmi, které nemají vyhovující podmínky a hradí neúměrné náklady na bydlení. Mnoho osob žije v nevyhovujících nebo nejistých podmínkách nebo u nich chybí bydlení zcela.

Statutární město Ostrava se oblastí sociálního bydlení a vyloučení z bydlení dlouhodobě zajímá. Tyto aktivity však neměly podobu zpracovaného a schváleného strategického dokumentu, a to až do listopadu 2017.Na základě identifikovaných potřeb byla vytvořena a schválena Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy. Cílem koncepce je vytvoření uceleného systému sociálního bydlení naplňujícího potřeby obyvatel města, u kterých byla identifikována bytová nouze. V současně době je vytvářen Akční plán k naplňování této koncepce, který bude předložen orgánům města ke schválení do června 2019.

Bydlení bylo jednou z oblastí Strategický plán sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018. K naplňování stanovených opatření je realizováno několik projektů partnerů zaměřených na rozšíření dostupnosti a udržitelnosti stabilního a důstojného bydlení pro lidi ohrožené nestabilitou v této oblasti, rozvoj komunitní práce a podporu programů prevence bezdomovectví. V rámci Vyhodnocení Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018 bylo zjištěno, že ohrožení obyvatel bytovou nouzí je úzce provázáno s problematikou zadluženosti, která má dopad na zajištění optimálního bydlení, ale dopady jsou přenášeny i na děti rodin, které se se zadlužeností potýkají. Problémem, který je neméně podstatný, je vytvoření dostatečného bytového fondu pro osoby z cílové skupiny, v čemž může být nápomocna schválená Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy. Dalším identifikovaným problémem je rozdílné vnímání sociální práce zajišťované nestátními neziskovými organizacemi (dále jen NNO) pro cílovou skupinu osob ohrožených bytovou nouzí. Pracovníci NNO se dostávají mnohdy do dilematu pomoci a kontroly mezi zakázkou svých klientů a požadavky úřadů městských obvodů a majitelů nemovitostí. Ti vnímají poskytovanou sociální práci jako důležitou, a někdy ji dávají jako podmínku získání bydlení, jako prostředek k ochraně svých zájmů.

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018

Vyhodnocení Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018

Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy