connection-2826506_1920

Rychlé informace, platná opatření od 21. 11. 2020

|

Aktualizováno k datu 23. 11. 2020.

Všechny potřebné informace jasně, jednoduše vysvětlené a přehledně uspořádané pro veřejnost najdete na novém vládním COVID PORTÁLU: https://covid.gov.cz/

Co je to ten PES a jak funguje?

Celostátní informační linka 1221 ZDARMA je k dispozici v pracovních dnech od 8 do 19 hodin a o víkendu od 9 do 16.30 hodin.

Nouzový stav od 5. 10. 2020 do 20. 11. 2020. 

Informace pro sociální služby:

 • MPSV poradenská linka pro poskytovatele: 771 139 342 (343), pracovní dny 9:00-17:00.
 • Vyjádření Ministerstva vnitra, odboru bezpečnostní politiky (OBP) k aplikaci zákazu vycházení u osob bez domova:
  • „Při zjištěné přítomnosti osoby bez domova na veřejně přístupných místech, zejména v době trvání zákazu či omezení volného pohybu osob (např. noční veřejný dopravní prostředek, nádraží, náměstí apod.) by tak měl být aplikován sociální a nikoli represivní přístup. Osoby bez domova by tak měly být v první řadě informovány o reálně dostupných možnostech ubytování v k tomu určených a zřízených objektech a v případě, že tato místa disponují dostatečnou kapacitou a koncentrace osob bez domova by nevedla ke zhoršení rizika nákazy, pak může být ze strany policisty či strážníka doporučeno, aby se osoba bez domova do takového místa přesunula. Zde považuje OBP za nutné připomenout, že toto azylové či obdobné zařízení nebude naplňovat znaky „bydliště“ ve smyslu krizového opatření vlády, proto přesun osoby bez domova do takového zařízení nelze žádným způsobem vynucovat.
  • „OBP v těchto případech doporučuje využívat spolupráce s fyzickými a právnickými osobami vykonávajícími činnosti v oblasti pomoci a podpory osobám v nepříznivé situaci (poradenství, dohled…). Půjde zejména o sociální pracovníky
   dané obce či poskytovatele sociálních služeb.
 • Usnesení vlády č. 1117 s účinností od 9. 11. 2020 o zajištění a organizaci vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob, u kterých se prokázala nákaza koronavirem:
  • kraj má povinnost vyčlenit s odpovídajícím personálním zabezpečením na území každého kraje prostory s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob, u kterých se prokázala nákaza koronavirem a jejich zdravotní stav nevyžaduje poskytování zdravotní péče, alespoň v rozsahu 80 lůžek na 550 000 obyvatel kraje. 
 • Povinnost testování (zaměstnanci, klienti, pacienti):
  • s účinností od 21. 11. 2020:
  • Mimořádné opatření pro poskytovatele zdravotních služeb poskytujícím dlouhodobou lůžkovou péči nebo domácí péči a všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě a poskytovatelům pečovatelské služby:
   • nařizuje se s frekvencí 1x za 5 dní, provést preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu
    viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů u všech svých zaměstnanců, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty nebo uživateli sociálních služeb,
  • Mimořádné opatření poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím dlouhodobou lůžkovou péči a poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě se nařizuje 1x za 5 dní provést preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím screeningových POC antigenních testů u všech klientů nebo pacientů,
  • Mimořádné opatření poskytovatelům sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím osobní asistenci se nařizuje 1x za 5 dní, provést preventivní vyšetření
   na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů u všech svých zaměstnanců, kteří přicházejí do přímého kontaktu s uživateli sociálních služeb,
  • Povinnost testovat klienty končí dnem 3. 12. 2020.
  • Povinnost testovat zaměstnance končí dnem 12. 12. 2020.
  • sociální služby mají povinnost zadávat výsledky všech antigenních testů do systému ISIN.
  • Testy může provést jakýkoli poskytovatel zdravotních služeb (např. jakýkoliv praktický lékař, agentura home care, nemocnice apod.) – viz jednotlivá opatření. 
  • Dle vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného nebudou tito klienti jakkoli sankcionováni: „V žádném případě nedopustíme, aby došlo k represivním opatřením kvůli nepodstoupení testu na covid. Nebudeme pokutovat klienty sociálních služeb ani klienty zařízení dlouhodobé péče. Testováním naopak nabízíme pomocnou ruku.“ (zdroj: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR).
 • Mimořádná opatření pro pobytové sociální služby (domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem a odlehčovací služby v pobytové formě),
  • od 21. 10. 2020:
   • povinnost vyčlenit prostory pro covid-pozitivní klienty, vyčlenit personál pro tuto zónu tak, aby nepřicházel do styku s dalšími osobami v zařízení
   • stanovit hygienicko-epidemiologická opatření proti šíření COVID-19.
  • od 24. 10. 2020:

   • zákaz přijímání nových klientů,
   • zákaz přijímání nových zaměstnanců,
   • zákaz příjmu klientů, kteří se vracejí po více než 120 hodinách do služby (DS, DOZP, DZR),
   • ve všech vyjmenovaných případech neplatí pro ty, kdo předloží lékařské potvrzení o negativním PCR testu ne starší než 4 dny,
   • Nařízení č. 29/2020 KHS Ostrava pro MSK.
 • Web MPSV s informacemi pro poskytovatele k pandemii COVID-19,
  • úplně dole na této stránce jsou zveřejněny všechny doporučené postupy MPSV pro sociální služby:
   • DP č. 16 z 27. 10. 2020  pro sociální pracovníky obcí při podpoře neformálně pečujících v pandemii 
   • DP č. 15 z 13. 10. 2020 k pracovní povinnosti studentů v sociálních službách a ZDVOP
    • pravidla, podmínky, nejčastější otázky. 
   • DP č. 14 z 13. 10. 2020  ohledně zákazu návštěv a zákazu vycházení v sociálních službách a přerušení poskytování na základě uzavřené smlouvy s uživatelem,
    • dává možnost poskytovateli poskytnout základní činnosti (dle § 35 ZSS), které běžně nespadají pod registrovaný druh služby, a to i osobě, která nespadá do jeho cílové skupiny,
    • zrušení IP v případě nedostatečné personální kapacity.
   • DP č. 13 z 22. 9. 2020 pro poskytovatele služeb odborné sociální poradenství, raná péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby, kontaktní centra, krizová pomoc, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, terénní programy, sociální rehabilitace pro organizaci poskytování s cílem zajištění sociálních služeb v době pandemie.
   • Pomůcka MZ ke zvládnutí epidemie COVID-19 pro domovy sociálních služeb
    • další praktické informace k provozu (pobytových) sociálních služeb z pohledu protiepidemiologického jsou k dispozici zde
 • Pracovní povinnost studentů k zajištění poskytování zdravotních služeb,
  • platí i pro pobytové sociální služby domovy pro OZP, DZR, domovy pro seniory, odlehčovací pobytové služby. 
 • Poskytovatelé bezodkladně informují KÚ MSK o výskytu virové nákazy COVID-19 nebo podezření na výskyt (např. nařízená karanténa) v zařízení či sociální službě:
  • počet nakažených uživatelů, pracovníků v přímé péči a ostatního personálu,
  • další relevantní sdělení.
  • předepsaným způsobem (online formulář a e-maily),
  • podrobnosti jsou uvedeny na Portále MSK.
 • Stanovisko MPSV k povinnému vzdělávání pracovníků sociálních služeb:

Opatření pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb od 9. do 20. 11. 2020

Sociální služby:

Zakazují se návštěvy uživatelů v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem, odlehčovacích službách v pobytové formě s výjimkou uživatelů nezletilých, omezených ve svéprávnosti, se zdravotním postižením, v terminálním stádiu onemocnění nebo vyžaduje-li to psychický stav či sociální situace uživatele.

Původní opatření prodlouženo do 12. 12. 2020

S účinností od 2. 10. 2020:

 • týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory nebo domovy se zvláštním režimem.
  • bezodkladně, nejpozději do 2. října 2020, za účelem splnění ohlašovací povinnosti podle § 62 zákona č. 258/2000 Sb. si vyžádat přístup do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) na adrese: https://ereqpublicsecure.ksrzis.cz/itp/public/ExterniZadost?s=ISIN SOC,
  • bez ohledu, zda je u nich aktuálně uživatel sociálních služeb nebo zaměstnanec s prokázanou nákazou koronavirem SARS-CoV-2,
  • celý text opatření.

Zdravotní služby:

Zakazují se návštěvy pacientů s výjimkou nezletilých, s omezenou svéprávností, v terminálním stádiu onemocnění.

Stanovují se zvláštní pravidla pro přítomnost 3. osoby u porodu.

Lůžková péče, včetně následné a dlouhodobé – s účinností od 28. 10. navyšovat a uvolňovat kapacity ve prospěch pacientů s COVID-19 a okamžité zastavení příjmu pacientů k poskytování plánované péče.

Hledáme dobrovolníky!

 • Informace v odkazu.
 • Hledáte dobrovolníky do své organizace, na doučování dětí nebo z jiných důvodů? Ostravská univerzita nabízí výpomoc.
 • Český červený kříž pořádá kurzy pro zájemce o výpomoc ve zdravotnických, sociálních zařízeních nebo pečující o své blízké:
  • Moderní ošetřovatelství v praxi, kde se naučíte:hygienickou péči o pacienta,
   • podporu pohyblivosti pacienta,
   • manipulaci s lůžkem,
   • zásady podávání stravy a pitný režim,
   • prevenci proleženin,
   • komunikaci s pacientem.

Pomáháme pečovat, kurz Českého červeného kříže pro dobrovolníky a neformální pečovatele

 

 

 

 

Opatření platná pro Ostravu a MSK:

Opatření platná pro ČR od 28. 10. 2020 do 20. 11. 2020:

Používání datových schránek zdarma

Všechny potřebné informace jednoduše, přehledně a jasně vysvětlené s odkazy na jednotlivá mimořádná opatření a odpověďmi na nejčastější dotazy najdete na vládním webu gov.covid

Sledujte aktuální opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK).

Sledujte aktuální informace na stránkách ministerstva zdravotnictví

 

SEMAFOR  PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY

MPSV připravilo bezpečnostní opatření pro pobytové sociální služby, inspirovat se mohou i jiné druhy služeb:

Semafor COVID bezpečnostní opatření pro sociální služby MPSV Semafor COVID bezpečností opatření pro sociální služby MPSV Semafor COVID bezpečností opatření pro sociální služby MPSV Semafor COVID bezpečností opatření pro sociální služby MPSV Semafor COVID bezpečnostní opatření MPSV pro sociální služby

 

 

Aplikace do mobilního telefonu – aktuální informace vždy po ruce. 

Chytrá karanténa a aplikace E-rouška.