Zastupitelstvo schválilo koncepci

 

Zastupitelstvo města Ostravy schválilo dne 15. 11. 2017 Koncepci sociálního bydlení statutárního města Ostravy. Na tvorbě strategického dokumentu se podílely dvě pracovní skupiny (PS k údržbě a rozvoji bytového fondu a PS ke krizovému, sociálnímu a dostupnému bydlení) a také fokusní skupina složena z řad zástupců cílové skupiny.

Koncepce je členěna do dvou hlavních částí – deskriptivní část popisuje způsob zpracování dokumentu, vymezení pojmů, základní charakteristiku území, definici sociálního vyloučení, bytový fond, sociální práci a bydlení, sociální dávky a končí SWOT analýzou. Druhá, návrhová, část se věnuje prioritám a opatřením. Priority se zaměřují na prevenci ztráty bydlení/bytové nouze, vymezení/zajištění kapacity bytového fondu, systém sociálního bydlení a jeho financování. Na ně pak navazují jednotlivá opatření a klíčové úkoly, které budou rozpracovány v rámci přípravy Akčního plánu Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy do června 2019.

Statutární město Ostrava při tvorbě koncepčního dokumentu využilo participativní metody a formou fokusních skupin (řízené diskuse malého počtu účastníků) zapojilo i osoby v bytové nouzi Celkem proběhlo 10 setkání, z toho jedno bylo věnováno klientům/domácnostem zabydleným v rámci projektu a jedno sociální práci v bytech s doprovodným sociálním programem, které jsou provozovány neziskovými organizacemi. Zbylé schůzky se odehrály ve stálém složení, kdy byla cílem kontinuální a prohlubující se práce na doporučeních pro koncepci. Výstupy z fokusních skupin byly zpracovány do závěrečné zprávy a pracovalo se s nimi při tvorbě a finalizaci koncepce.