Setkání se starosty

Starostové jednotlivých městských obvodů Ostravy se v souvislosti s připravovanou koncepcí rodinné politiky sešli ve dnech 3. a 10. listopadu 2017. Cílem setkání bylo vtáhnout zástupce samospráv do probíhajícího procesu tvorby koncepce rodinné politiky, která bude mít dopad na všechny občany města. V rámci praktické části měli přítomní možnost vyjádřit postoje a potřeby svých obvodů a aktivně se tak zapojit do procesu příprav tohoto strategického dokumentu.

Mezi tématy odborné diskuse rezonovali otázky mezigeneračního soužití, bytová problematika, ale bylo také poukázáno na problematické oblasti – patologické jevy v rodinách, vyloučené lokality, bezpečnost ve městě, přestupky apod. Vnímaná je i roztříštěnost rodin – generace se nesetkávají, rodiče jsou přetíženi pracovními aktivitami, aby uživili rodinu, senioři často bydlí mimo rodinu, děti jsou přetěžovány v kroužcích apod. Metodik proto vyzvedl nutnost jiného pohledu na rodinnou politiku v návaznosti na aktuální změny, ke kterým v soudobé společnosti dochází a které by rodinná politika měla reflektovat.

Přítomní se na závěr domluvili na dalším, navazujícím setkání v únoru 2018, kdy by jim již měla být představena připravovaná koncepce v před-finální podobě k vyjádření, a to včetně konkrétních opatření rozpracovaných v Akčním plánu.