Projekt města Ostravy

Logo OPZ barevné

Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava

Cesta stínu - foto P.Vlček

Foto: MMO

Realizace projektu

1.10.2016 – 30.9.2018

Reg. č. projektu

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003525

Forma financování

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Aktuality projektu

Cíl projektu

Cílem projektu je celkový rozvoj systému podpory rodin a zlepšení postavení rodin sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených ze sociálně vyloučených lokalit (dále SVL) na území města Ostravy.

Cílová skupina

Primární cílovou skupinou projektu jsou osoby žijící na území města Ostravy, kde byly identifikovány SVL (vč. ubytoven). V rámci předkládaného projektu se pak zaměřujeme na cílovou skupinu osob žijících v SVL, ale také osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených žijících mimo tyto lokality.

Klíčové aktivity

  1. Participativní tvorba Koncepce rodinné politiky statutárního města Ostrava

  2. Propojování podpory v oblasti péče o rodinu

  3. Ženy na trhu práce

  4. Sociálně-vzdělávací akce

  5. Řízení, administrace, publicita a evaluace projektu

Podkladová analýza ke koncepci rodinné politiky SMO

Kontakt

Mgr. Markéta Héglová – garant pro oblast rodiny a zdraví

mheglova@ostrava.cz

599 443 841

Ing. Miroslava Sasínová – manažer projektu

msasinova@ostrava.cz

599 443 870