Projekt města Ostravy

Logo OPZ barevné

Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu

017

Foto: MMO

Realizace projektu

1.10.2016 – 30.9.2019

Reg. č. projektu

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0002789

Forma financování

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Aktuality projektu

Cíl projektu

Strategickým cílem projektu je stabilizace bezpečnosti a zlepšení stavu veřejného pořádku v sociálně vyloučených a dalších rizikových lokalitách, posílení systému prevence kriminality ve městě a snížení kriminality na území sociálně vyloučených lokalit (dále SVL)  a města.

Cílová skupina

  1. Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách.
  2. Národnostní menšiny.

Klíčové aktivity

  1. Vytvoření a zajištění fungování kvalitního týmu 6 motivovaných asistentů prevence kriminality (dále APK) fungujících současně jako příklady pozitivních vzorů v SVL v souladu s Metodikou MV ČR.
  2. Zajištění plné podpory činnosti týmu APK prostřednictvím metodického vedení a rozvoje mentorem týmu APK včetně podpory rozvoje spolupráce APK se strážníky Městské policie Ostrava.
  3. Podpoření rozvoje preventivních opatření směřujících ke zvyšování bezpečnosti prostřednictvím vzniku sjednocené metodiky a podpory činnosti 7 multidisciplinárních týmů působících na území 7 městských obvodů/lokalit s největší koncentrací SVL.
  4. Pilotní ověření nových metod práce s cílovou skupinou zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů, prevenci kriminality a veřejného pořádku a to se zapojením osob ze SVL do rozhodovacích procesů, participativních metod, příp. realizací vzdělávacích seminářů pro osoby ze SVL).

Kontakt

Bc. Helena Kuzníková – garant pro oblast prevence kriminality

h.kuznikova@ostrava.cz

599 443 858

Ing. Jana Svobodová – manažer projektu

jsvobodova@ostrava.cz

599 443 822