Pracovníci projektu Posílení prevence kriminality

V současné době byl ukončen výběr uchazečů na pracovní pozice v projektu Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu. Jedná se o pracovní pozice:

Asistent prevence kriminality (APK)

APK je zaměstnancem obce zařazeným do městské policie. Je přímo podřízen veliteli městské policie, jeho zástupci a mentorovi, kteří mu zadávají konkrétní úkoly a kontrolují jejich úkoly.

APK poskytuje služby a pomoc občanům v sociálně vyloučených a bezpečnostně rizikových lokalitách (dále jen „SVL“) na území města Ostravy. Jedná se zejména o prevenci protiprávního jednání – trestné činnosti a přestupků, s cílem zvýšit pocit bezpečí občanů, pomoc při eliminaci sociálně rizikových jevů a prevence útoků s rasistickým nebo nenávistným motivem, informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností a řešení sporů a problémů preventivně nebo v jejich zárodcích.

APK zejména úzce spolupracuje s obecní policií, samosprávou a jí zřizovanými subjekty, s orgány státní správy, s Policií ČR, nestátními neziskovými organizacemi a občany.

Mentor týmu APK

Mentor je člověk, který je vybrán z řad zaměstnanců Městské policie Ostrava – strážníků, aby mentoroval (byl nápomocen, vedl, motivoval, taktéž úkoloval mentorované subjekty – v tomto případě APK) v rámci jejich pracovního zařazení a vztažmo k úkolům městské policie. Mentor by měl být strážník, zaměstnanec, který má dlouholetou praxi u městské policie, získané schopnosti nebo minimálně předpoklady k řízení úkolů a práce lidí vhodným způsobem, s ohledem na situaci, že může jít o osoby, které nemají vypěstované ve všech případech řádné pracovní návyky nebo je pozice APK jejich prvním solidním pracovním místem.

Koordinátor multidisciplinárních týmů (MdT)

Jedná se o klíčovou pozici v rámci KA 2, která bude mít zodpovědnost za tyto klíčové odpovědnosti a úkoly:

  • Nastavuje fungování multidisciplinárních týmů na počátku projektu – zpracovává a prosazuje Metodiku činnosti multidisciplinárních týmů, jejímž cílem je nastavit minimální standardy fungování všech těchto týmů na území Ostravy.
  • Od počátku projektu organizuje jednotlivé týmy – tzn. že naváže na činnost 5 existujících týmů a současně zahájí činnost nových 2 týmů (Ostrava-Jih, Kunčičky), včetně počátečního oslovení partnerů v lokalitě.
  • Vede jednotlivé MdT (komunikuje se členy MdT, svolává jednání, vytváří zápis, zasílá předem program a podklady, zjišťuje témata a problémy, které je potřeba řešit, moderuje / facilituje jednání těchto MdT, přizývá potřebné subjekty ke spolupráci, zajišťuje jednání MdT technicky – konání, občerstvení)
  • Vyhodnocuje činnost jednotlivých MdT a to průběžně i finálně.
  • Zajišťuje evaluaci realizace klíčové aktivity, tzn. vyhodnocuje přínosy činnosti MdT a zapojování cílové skupiny do jejich činnosti vč. realizovaných vzdělávacích seminářů. Poskytuje podklady pro evaluaci projektu odbornému garantovi projektu.
  • Zapojuje do činnosti MdT cílovou skupinu – místní komunitu, tzn. místní obyvatele v dotčených SVL, přizývá je ke spolupráci, zajišťuje takovou platformu, aby mohli být vyslyšeni a zapojeni do řešení situace v SVL, například jsou týmy 1 x za 4 měsíce otevřeny formou setkání v komunitě. Současně organizuje a zajišťuje vzdělávání na komunitních vzdělávacích seminářích. Oslovování cílové skupiny bude probíhat zejména s využitím činnosti místních neziskových organizací a APK působících v SVL a zapojených do činnosti MdT.