Počátek realizace projektu města

Logo OPZ barevnébydleni-jpeg

 

 

Od října 2016 do září 2019 město Ostrava realizuje jeden ze svých čtyř projektů zaměřující se na řešení problematiky sociálního vyloučení. Zaměření projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ směřuje, jak už název napovídá, na oblast sociálního bydlení. Díky němu dojde k vytvoření Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy a k pilotnímu ověření koncepce sociálního bydlení, tedy krizového, sociálního a dostupného bydlení.

Konstrukce projektu vychází z určitého stupně poznání potřeb osob v bytové nouzi, ale také z jistoty, že během realizace dojde k jejich dalšímu postupnému rozkrývání, které bude dále využito. Projekt má tři smysluplně provázané komponenty, které se budou vzájemně ovlivňovat. Během realizace bude vznikat Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy, do jejíhož vzniku budou zapojení potenciální příjemci podpory, dojde k pilotáži principů sociálního bydlení a zároveň bude docházet k hodnocení probíhajících procesů.

Pracovní skupiny k vytvoření Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy se začaly scházet již před zahájením projektu. Mají přibližně 20 členů a jsou složeny ze širokého spektra relevantních aktérů – zástupců magistrátu, městských obvodů (odborů majetkových, bytových, sociálních), neziskových organizací a dalších ostravských i mimoostravských odborníků. Jedna pracovní skupina se zabývá rozvojem a udržitelností bytového fondu a další krizovým, sociálním a dostupným bydlením a prací s cílovými skupinami. Vznikne také fokusní skupina, která bude složena z příslušníků cílových skupin, čímž bude zajištěno, že se na tvorbě koncepce budou podílet. Tento participativní rozměr má za cíl zaměřit se na perspektivu a představy cílových skupin – na překážky a potřeby v oblasti bydlení, na podobu koncepce, na formu spolupráce a další.

Od ledna 2017 bude zahájeno pilotní ověření krizového, sociálního a dostupného bydlení, tedy systému, s nímž přichází Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015-2025.

Krizové bydlení představuje nouzový a záchytný systém pro osoby a domácnosti, kde je nutné akutně řešit bytovou nouzi (stav bez bydlení). Pilotáž bude probíhat v 5 bytech a s klienty bude probíhat intenzivní sociální práce. Délka pobytu je ohraničena 6 měsíci, předpokládáme, že se během této doby situace jedince/domácnosti stabilizuje natolik, že si klient nalezne bydlení mimo systém sociálního bydlení nebo v systému setrvá a bude mu poskytnut sociální nebo dostupný byt. Důležitým počinem umožňujícím okamžitou obyvatelnost bytu je, že v krizových bytech budou smlouvy o dodávce energie uzavřeny městským obvodem (finančně bude garantovat magistrát) a vybaveny nábytkem tak, aby mohlo dojít k rychlému nastěhování do bytu.

Pilotáž sociálního bydlení a dostupného bydlení bude probíhat v celkem 100 bytech. Maximálně po dobu úvodních 3 měsíců budou sociální pracovníci spolupracovat se všemi domácnostmi. Během této doby, ale bude na základě individuálních potřeb rozhodnuto, zda bude domácnost spolupráci se sociálním pracovníkem potřebovat ve formě intenzivní podpory. Půjde tedy o sociální byt, kde je tato spolupráce povinná nebo je potřeba kontaktů minimální, k ad hoc tématům, a půjde o byt dostupný.

Spolupráce klienta a sociálního pracovníka bude primárně směřovat ke stabilizaci klienta v bydlení. Pokud bude klient chtít řešit i jiné zakázky, bude sociální pracovník plnit funkci koordinační a zprostředkuje klientovi kontakty na návazné služby (sociální i služby občanské vybavenosti) tak, aby byl klient schopen v budoucnu tyto služby najít a dle svých potřeb využívat. Ve městě Ostrava je rozsáhlá síť sociálních služeb různého druhu, projekt se nesnaží tyto služby nijak dublovat.

Na základě zahraničních studií předpokládáme, že po stabilizování bytové situace se postupně začnou řešit i jiné zakázky klienta, z jeho popudu; tím, kdo vnáší témata je klient. Je ale vhodné zdůraznit, že získání bytu není nijak podmíněno nutností řešit ostatní zakázky klienta s bydlením nesouvisející.

Po celou dobu trvání projektu bude probíhat formativní evaluace. Účelem bude zjistit, zda byl na úrovni města systém sociálního bydlení koncepčně a metodicky nastaven tak, aby byl realistický, efektivní a naplňoval stanovené cíle z hlediska jeho cílové skupiny i realizátorů. Tyto skutečnosti budou zjišťovány systematicky prostřednictvím objektivizovaných ukazatelů po celou dobu realizace předmětných klíčových aktivit tak, aby zpětná vazba pro rozhodování byla k dispozici už v jejich průběhu, a evaluace naplňovala svou roli i ve vztahu k včasnému odhalení a zvládání rizik.

Náměstek primátora Michal Mariánek uvedl: „V rámci projektu stojíme na samém začátku. Za sebou však již máme velký kus práce od zrodu myšlenky tento projekt realizovat, sepsání a podání projektové žádosti až po velkou část jednání se všemi partnery projektu a s lidmi, kterých se samotná realizace bude týkat – tedy s cílovou skupinou. Věříme, že realizací tohoto projektu se nám podaří proniknout hlouběji do problematiky sociálního bydlení a budeme mít vytvořen prostor dále s tímto tématem pracovat a skloubit dobrou praxi nestátních neziskových organizací a práci obce, zejména na úrovni sociální a bytové.“