Koncepce vzniká díky vzájemné spolupráci

Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy vzniká společnou aktivitou členů pracovních a fokusních skupin. Formou týmové práce řeší členové těchto skupin témata spojená se vstupem klienta do sociálního bydlení a motivací majitelů bytového fondu k poskytnutí nájemního bydlení. Zabývají se problematikou sousedství a spolupráce jednotlivých účastníků projektu. Věnují se rovněž tématu právního systému a financí v oblasti bydlení. Výstupy společné aktivity jsou zpracovány do myšlenkových map, které slouží jako podklady pro další jednání pracovních skupin a pro tvorbu Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy.

Tato činnost probíhá v rámci jednání Pracovní skupiny k údržbě a rozvoji bytového fondu a Pracovní skupiny ke krizovému, sociálnímu a dostupnému bydlení, projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003526), financovaného z Operačního programu Zaměstnanost, který je realizován od října roku 2016 do konce září roku 2019.